Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 40nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2017
0600-BS1-2ALG1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie umiejętności dostrzegania struktury grupy, pierścienia, ciała w znanych obiektach algebraicznych i geometrycznych (przekształcenia, permutacje, izometrie, podzbiory liczb zespolonych, macierze odwracalne), wyrażania faktów znanych z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni.

0600-BS1-2ALG2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność stosowania twierdzeń Sylowa do opisu wybranych grup skończonych, sprawne posługiwanie się grupami permutacji i twierdzeniem klasyfikacyjnym dla skończenie generowanych grup abelowych, rozumienie związków między ideałami a zbiorami algebraicznymi, rozumienie i stosowanie teorii Galois.

0600-BS1-1AL1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność posługiwania się aparatem arytmetyki modularnej, wykonywania obliczeń na liczbach zespolonych, posługiwania się różnymi postaciami liczb zespolonych, dostrzegania związków liczb zespolonych z geometrią płaszczyzny i trygonometrią, wyrażania faktów z geometrii płaszczyzny i trygonometrii w języku liczb zespolonych, rozwiązywania liniowych układów równań i ich interpretowania w terminach wektorów, formułowania problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach (obliczania wyznaczników i rzędów macierzy, odwracania macierzy), badania liniowej niezależności wektorów i wyznaczania baz przestrzeni generowanych przez skończone układy wektorów.

0600-BS1-1AL2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach, wyznaczania wartości własnych i wektorów własnych przekształceń liniowych, znajdowania macierzy Jordana i bazy Jordana przekształceń liniowych; znajdowania macierzy form kwadratowych, sprowadzania form kwadratowych do postaci kanonicznej metodą Lagrange'a; znajdowania macierzy funkcjonałów dwuliniowych w różnych bazach, wyznaczania baz prostopadłych z wykorzystaniem ortogonalizacji Schmidta.

0600-BS1-3ARBD Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie algebry relacyjnej jako teoretycznego modelu do opisywania semantyki relacyjnych baz danych.Zapoznanie się z językiem SQL oraz podstawami projektowania i użytkowania relacyjnych baz danych.

0600-BS1-3ATK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie do teorii kodów blokowych i opis wybranych metod kodowania i dekodowania liniowego

0600-BS1-1AM1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pozna i opanuje narzędzia analizy matematycznej. Po zakończeniu kursu student posiada wiadomości dotyczące rachunku zbiorów, ciągów, funkcji jednej zmiennej.

0600-BS1-1AM2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student po zakończeniu kursu powinien umieć badać przebieg zmienności funkcji jednej zmiennej, całkować funkcje jednej zmiennej oraz badać zbieżność szeregów liczbowych oraz funkcyjnych.

0600-BS1-2AM3 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot poświęcony jest analizie funkcji wielu zmiennych.

0600-BS1-2AM4 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami rachunku form różniczkowych oraz podstawami teorii miary ze szczególnym uwzględnieniem miary Lebesgue'a.

0600-BS1-1ETL Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Dostarczenie elementów wiedzy potrzebnej do wykształcenia umiejętności wyrażania faktów z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni.

0600-BS1-3EHS Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z elementami historii matematyki. Celem przedmiotu jest zachęcenie studentów do samodzielnego studiowania zagadnień z historii matematyki.

0600-BS1-2KTK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie do klasycznej i współczesnej kryptografii.

0600-BS1-2KK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu najnowszych osiągnięć kryptologii opartych na prawach fizyki kwantowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę o potencjalnych zagrożeniach, jakie dla bezpieczeństwa informacji niesie rozwój technologii kwantowej oraz o sposobach ich unikania i minimalizacji. Zakłada się, że uczestnicy będą potrafić przeprowadzić analizę bezpieczeństwa prostych protokołów kryptografii kwantowej.

0600-BS1-1KOM Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student nabierze umiejętności zliczania liczby podstawowych obiektów kombinatorycznych określonych na zbiorach skończonych oraz zapozna się z praktycznym zastosowaniem funkcji tworzących i szeregów potęgowych w rozwiązywaniu równań rekurencyjnych.

0600-BS1-3KBK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Opis podstawowych mechanizmów kryptograficznych takich jak haszowanie, wymiana kluczy, podpis cyfrowy i metod ich zastosowań na potrzeby zapewnienia poufności i autentyczności informacji. Opis implementowania metod kryptograficznych oraz technik defensywnych mających na celu przeciwdziałanie atakom.

0600-BS1-2KS Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Omówienie praktycznych zastosowań kryptografii i innych mechanizmów bezpieczeństwa, a także teoretycznych zasad spoczywających u fundamentów tychże zastosowań.

0600-BS1-3KE Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z podstawami teorii krzywych eliptycznych i jej zastosowaniami (głównie w kryptografii).

0600-BS1-3MPK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z matematycznymi podstawami elementarnych metod kompresji wykorzystywanych w przechowywaniu i transmisji danych.

0600-BS1-3MPS Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z zagadnieniami sieci teleinformatycznych oraz ich matematycznymi podstawami.

0600-BS1-2MNU Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z wybranymi metodami analizy numerycznej i algebry. Wskazanie praktycznych zastosowań.

0600-BS1-3MZZS Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z metodami projektowania systemów przetwarzania danych z hierarchią poziomów dostępu oraz granulacją wrażliwości informacji.Przedstawienie zasad oraz technik identyfikacji i oceny zagrożeń systemów przetwarzania danych oraz wyznaczania przeciwdziałań i minimalizacji ryzyka.

0600-BS1-3OWI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z przedmiotem prawa autorskiego, jego ochroną prawną i odpowiedzialnością karną za naruszenie praw autorskich.

0600-BS1-3PD Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-BS1-1PR1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie języków programowania strukturalnego wysokiego poziomu na przykładzie C, Pascal, Perl. Zapoznanie się z elementami programowania w pakiecie obliczeń symbolicznych Maxima. Umiejętność układania algorytmów o zadanej specyfikacji i zapisywanie ich w C, Pascal, Perl, Maxima. Umiejętność testowania i uruchamiania prostych programów.

0600-BS1-1PME Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy zdobytej przez studentów w trakcie nauki w szkole średniej.

0600-BS1-2RP1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student po odbyciu kursu winien posiadać umiejętność obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych, wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i innych parametrów rozkładów; analizowania podstawowych schematów doświadczalnych, w tym schematu Bernoulliego; badania niezależności zmiennych losowych; przeprowadzania prostego wnioskowania statystycznego, m. in. na bazie twierdzeń granicznych; a także rozumienia podstawowej literatury dotyczącej tematyki, w tym zdolność do samodzielnego pogłębiania i poszerzania wiedzy w danym zakresie.

0600-BS1-2RRK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie znajomości podstawowych pojęć i twierdzeń teorii równań różniczkowych zwyczajnych, znajomości metod rozwiązywania różnych typów równań różniczkowych. Wyrobienie umiejętności badania istnienia rozwiązania zagadnienia początkowego i umiejętności rozwiązywania prostych typów równań różniczkowych.

0600-BS1-3RPI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Podstawowym celem zajęć jest osiągnięcie dobrego poziomu opanowania umiejętności identyfikacji i szacowania ryzyka związanego z procesami informacyjnymi. Zakłada się również, że uczestnicy zajęć będą mieli świadomość wpływu zaburzeń procesu informacyjnego na występowanie różnego typu ryzyk związanych z działalnością gospodarczą i bezpieczeństwem informacji. Czysto praktycznym celem zajęć jest opanowanie rachunkowych metod oceny ryzyka i umiejętności ich praktycznego stosowania przy z użyciu narzędzi informatycznych (pakiet R , Excel).

0600-BS1-3SD1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

Elementy 1..30 z 40nav_fwdnav_lst