University of Bialystok - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Elementary Number Theory

General data

Course ID: 0600-MS1-1ETL Erasmus code / ISCED: 11.101 / (unknown)
Course title: Elementary Number Theory Name in Polish: Elementarna teoria liczb
Department: (in Polish) Zakład Algebry
Course groups: (in Polish) 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Matematyka
(in Polish) 3L stac. I st. studia matematyki - przedmioty obowiązkowe
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

Course objectives: To deliver elements of knowledge which are needed to obtain the ability to express the facts from elementary number theory in terms of groups and rings.

Full description:

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: Mathematics, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 1, semester: 1

Prerequisities: none

lecture 30 h. exercise class 30 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 4

Balance of student workload:

attending lectures15x2h = 30h

attending exercise classes 7x4h + 2h(preliminary teaching) = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 5x1h = 5h

the final examination: preparation.and take 12h + 3h = 15h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 68 h., 2 ECTS

Practical exercises: 70 h., 2 ECTS

Bibliography:

K.H. Rosen, Elementary number theory and its applications,

Third edition, Addison-Wesley Publishing Company, Book

Program, Reading, MA, 1993.

Learning outcomes:

Learning outcomes:

A student is prepared to express the facts from elementary number theory in terms of groups and rings. K_W04, K_W05, K_W06, K_W02, K_U01, K_U02, K_U06

A student is able to find the canonical decomposition of a positive integer, of an integer and of a rational number; a student is able to find the greatest common divisor and the least common multiple of integers; a student is able to solve linear Diophantine equations; a student is able to find solutions of congruences; a student can apply modular arithmetic; a student can apply the Legendre symbol; a student is able to express a real number as a continued fraction; a student is able to find the values of basic arithmetic functions.K_U03, K_U08, K_W02, K_U01, K_U02, K_U06

Assessment methods and assessment criteria:

The overall form of credit for the course: final exam

Classes in period "Academic year 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Izabela Malinowska
Group instructors: Izabela Malinowska, Karol Pryszczepko
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) w sali

Bibliography: (in Polish)

W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementarna teoria liczb, PWN

Warszawa 2006

W. Narkiewicz, Teoria liczb, PWN Warszawa 2003

W. Sierpiński, Arytmetyka teoretyczna, PWN Warszawa 1969.

W. Sierpiński, Wstęp do teorii liczb, Biblioteka Matematyczna

25, Warszawa 1987.

W. Sierpiński, Teoria liczb, Monografie Matematyczne, Tom

XIX Warszawa, Wrocław 1950.

W. Sierpiński, Teoria liczb Cz.2, Monografie Matematyczne,

Tom 38, PWN Warszawa 1959.

W. Sierpiński, 250 zadań z elementarnej teorii liczb,

WSiP, Warszawa 1986

K.H. Rosen, Elementary number theory and its applications,

Third edition, Addison-Wesley Publishing Company, Book

Program, Reading, MA, 1993.

Notes: (in Polish)

Zaliczenie wykładu-egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Nieobecność na 20% wykładów może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Skala ocen z egzaminu:

• niedostateczny – do 44,99 %,

• dostateczny – od 45,00 do 60, 00 %,

• dostateczny plus – od 60,01 do 70,00 %,

• dobry – od 70,01 do 80,00 %,

• dobry plus – od 80,01 do 90,00 %,

• bardzo dobry – od 90,01 %.

Classes in period "Academic year 2018/2019" (in progress)

Time span: 2018-10-01 - 2019-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Izabela Malinowska
Group instructors: Izabela Malinowska, Agnieszka Stocka, Mateusz Woronowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Założenia i cele przedmiotu: Dostarczenie elementów wiedzy potrzebnej do wykształcenia umiejętności wyrażania faktów z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni. Efektem kształcenia będzie zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami elementarnej teorii liczb. Uzyskiwane umiejętności: wyznaczanie rozkładu kanonicznego liczb naturalnych, całkowitych i wymiernych, wyznaczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności i największego wspólnego dzielnika liczb naturalnych, rozwiązywanie liniowych równań diofantycznych, rozwiązywanie kongruencji, stosowanie arytmetyki modularnej, umiejętność stosowania symbolu Legendre’a, umiejętność przedstawiania liczb rzeczywistych w postaci ułamków łańcuchowych, obliczanie wartości podstawowych funkcji arytmetycznych.

Full description: (in Polish)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 68 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin, 2 ECTS

Bibliography: (in Polish)

W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementarna teoria liczb, PWN

Warszawa 2006

W. Narkiewicz, Teoria liczb, PWN Warszawa 2003

W. Sierpiński, Arytmetyka teoretyczna, PWN Warszawa 1969.

W. Sierpiński, Wstęp do teorii liczb, Biblioteka Matematyczna

25, Warszawa 1987.

W. Sierpiński, Teoria liczb, Monografie Matematyczne, Tom

XIX Warszawa, Wrocław 1950.

W. Sierpiński, Teoria liczb Cz.2, Monografie Matematyczne,

Tom 38, PWN Warszawa 1959.

W. Sierpiński, 250 zadań z elementarnej teorii liczb,

WSiP, Warszawa 1986

K.H. Rosen, Elementary number theory and its applications,

Third edition, Addison-Wesley Publishing Company, Book

Program, Reading, MA, 1993.

Notes: (in Polish)

Zaliczenie wykładu-egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Nieobecność na 20% wykładów może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Skala ocen z egzaminu:

• niedostateczny – do 44,99 %,

• dostateczny – od 45,00 do 60, 00 %,

• dostateczny plus – od 60,01 do 70,00 %,

• dobry – od 70,01 do 80,00 %,

• dobry plus – od 80,01 do 90,00 %,

• bardzo dobry – od 90,01 %.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Bialystok.