University of Bialystok - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Elements of Logic and Set Theory

General data

Course ID: 0600-MS1-1WDM Erasmus code / ISCED: 11.101 / (unknown)
Course title: Elements of Logic and Set Theory Name in Polish: Wstęp do matematyki
Department: (in Polish) Zakład Podstaw Geometrii
Course groups: (in Polish) 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Matematyka
(in Polish) 3L stac. I st. studia matematyki - przedmioty obowiązkowe
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Założenia i cele przedmiotu: Zaprezentowanie podstawowych pojęć z zakresu logiki i teorii mnogości, przekazanie kultury matematycznej – nabycie umiejętności poprawnego definiowania pojęć i dowodzenia faktów oraz poszukiwania kontrprzykładów.

Full description: (in Polish)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x2h = 10h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 15h + 4h = 19h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 74 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godzin, 3 ECTS

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Potrafi posługiwać się językiem klasycznego rachunku zdań i kwantyfikatorów i umiejętność tę potrafi wykorzystać w języku potocznym.K_W03, K_W05, K_W06

Rozumie pojęcia tautologii tych rachunków i potrafi sprawdzić prawdziwość formuły klasycznej logiki zdań.K_W03, K_W05, K_W06

Rozumie ograniczenia związane ze sprawdzaniem prawdziwości formuł klasycznej logiki kwantyfikatorów.K_W06 K_U01, K_U02, K_U04

Zna język teorii mnogości i umie dowodzić elementarne twierdzenia tej teorii.K_W06

Potrafi wyznaczyć podstawowe własności relacji dwuargumentowych i rozumie ich związek z iloczynami kartezjańskimi.K_W06

Zna i rozumie pojęcie relacji równoważności oraz rolę zasady abstrakcji i potrafi ją wykorzystać do konstrukcji nowych pojęć.K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08

Rozumie i potrafi stosować pojęcia obrazu i przeciwobrazu wyznaczonego przez funkcje oraz potrafi sprawdzać surjektywność i injektywność funkcji.K_U06

Zna pojęcie indeksowanej rodziny zbiorów i potrafi wykonywać działania uogólnione na takich rodzinach. K_W05, K_U09

Rozumie pojęcie liczby kardynalnej i potrafi wiedzę tę wykorzystać do klasyfikacji zbiorów ze względu na ich moce. Zdaje sobie sprawę z różnych rodzajów nieskończoności. Zna twierdzenia Cantora i Cantora - Bernsteina.

Zna i rozumie pojęcia częściowych porządków, porządków liniowych i dobrych, rozumie znaczenie indukcji pozaskończonej i twierdzenia Zermelo.K_U06, K_U07

Po zrealizowaniu przedmiotu student uzyskuje podstawy metodologiczne uprawiania i uczenia się matematyki.K_W06, K_K01, K_K02

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Classes in period "Academic year 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński
Group instructors: Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński, Krzysztof Petelczyc
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination

Classes in period "Academic year 2018/2019" (in progress)

Time span: 2018-10-01 - 2019-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński
Group instructors: Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński, Krzysztof Petelczyc
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Bialystok.