Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy chemii 0900-FM1-1ECH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K.M. Pazdro, Podstawy chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie, Oficyna wydawnicza Krzysztof Pazdro (dowolny rok wydania).

L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, 2009.

J. Fisher, J. R. P. Arnold, krótkie wykłady, chemia dla biologów, PWN 2008. Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Wstęp do chemii nieorganicznej, Wyd. UwB, Białystok 2001.

Efekty uczenia się:

Student posługuje się terminologią i nomenklatura chemiczną;

Opisuje budowę atomu i cząsteczek oraz umie powiązać makroskopowe właściwości materii z elektronową budową molekuł;

Posługuje się pojęciami kinetyki i równowagi chemicznej w celu wyjaśnienia zjawisk związanych z przebiegiem reakcji chemicznych oraz rozumie wpływ zmian parametrów układu na stan równowagi chemicznej;

Potrafi wyjaśnić równowagi ustalające się w roztworach kwasów, zasad i soli oraz ich znaczenie dla układów żywych;

Zna podstawowe właściwości pierwiastków i związków nieorganicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę. Kryteria oceny zgodne z ogólnie przyjętymi na Uniwersytecie w Białymstoku. warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z ogólnej możliwej do uzyskania puli.

Zakres tematów:

1. Materia, pierwiastki, związki, definicja, podział, cechy, przemiany materii;

2. Związki chemiczne, wzory sumaryczne, strukturalne, elektronowe, rezonansowe; podział i nomenklatura związków; podstawowe prawa chemiczne, pojecie mola, masy i objętości molowej, unit, masa atomowa; jednostki układu SI;

3. Reakcje chemiczne; klasyfikacja reakcji nieorganicznych. Kinetyka reakcji chemicznych; równania kinetyczne 1 i 2 rzędu: teoria zderzeń, teoria kompleksu aktywnego; energia aktywacji; działanie katalizatorów, enzymy.

4. Równowagi chemiczne Stała równowagi chemicznej, stała równowagi chemicznej w układach homo- i heterogenicznych; reguła przekory.

5. Kwantowo-mechaniczny model budowy atomu.

6. Układ okresowy pierwiastków: rozwój układu okresowego; synteza nowych pierwiastków; podział pierwiastków na tle struktury elektronowej; konfiguracja elektronowa pierwiastków (do Z=92); okresowość niektórych właściwości pierwiastków (energii jonizacji, powinowactwa elektronowego, elektroujemności, wymiarów atomów i jonów, stopni utlenienia, właściwości kwasowo-zasadowych pierwiastków).

7. Klasyfikacja i charakterystyka wiązań chemicznych, teoria wiązania chemicznego, budowa prostych cząsteczek w świetle teorii wiązań.

8. Oddziaływania międzycząsteczkowe: wiązania wodorowe, van der Waalsa; zależność właściwości substancji od rodzaju wiązań wewnątrz i międzycząsteczkowych.

9. Ogólna charakterystyka pierwiastków i związków nieorganicznych.

10. Systematyka i nomenklatura związków nieorganicznych.

11. Właściwości chemiczne tlenków; nadtlenki i ponadtlenki.

12. Struktura wody i lodu.

13. Wodorki – podział i właściwości. Charakterystyka amoniaku, hydrazyny, fosfiny, silanu, diboranu; związki wodoru z fluorowcami.

14. Właściwości kwasów i zasad; dysocjacja elektrolityczna, równowagi w roztworach elektrolitów, skala pH, zjawisko amfoteryczności.

56. Otrzymywanie kwasów tlenowych i beztlenowych, właściwości i zastosowanie wybranych kwasów oraz ich soli.

16. Hydroliza soli. Roztwory buforowe i ich funkcja w organizmach żywych.

Metody dydaktyczne:

Wykład metodą podającą

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, (sala nieznana)
Barbara Starczewska, Joanna Karpińska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.