Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna 0800-OS1-3PRE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna .W stronę działań kreujących ,Impuls, Kraków 2014

2. M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2013

3. M. Konopczyński (red), Polska kuratela sądowa na przełomie wieków, Impuls, Kraków, 2016

4. W. Ambrozik, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Impuls, Kraków, 2016

5. L. Pytka. Pedagogika resocjalizacyjna, APS, Warszawa, 1997

6. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży,UJ,Kraków2000.

7. B. Urban, J. Stanik (red), Resocjalizacja T. 1 i 2, PWN, Warszawa, 2008

Uzupełniająca:1. Cz .Czapów, S. Jedlewski, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971

2. A. Bałandynowicz, Wychowanie do wolności ,Primum,,Grodzisk Mazowiecki 1996

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

(KA6_UW1)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania

i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

pedagogicznej (KA6_UW3)

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin (KA6_UK1)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie treści wykładów podczas egzaminu pisemnego zgodnie z poniższym kluczem:

3 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 51%- 60%)

3,5 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 61-70%)

4 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 71-80%)

4,5 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 81-90%)

5 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 91-100%)

Ocena końcowa - wartość średnia oceny z ćwiczeń oraz testu.

Zakres tematów:

1 Resocjalizacja w kryzysie zmiany

2. Resocjalizacja w Polsce i na świecie

3. Współczesne dylematy socjalizacyjne

2.1.Socjalizacja w ,,wirtualnej sieci’ ’jako nowe wyzwania dla pedagogiki resocjalizacyjnej

2.2.Socjalizacja w świecie ,,realnym’’

4.Dwie pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wieków

4.1.Pedaggoika resocjalizacyjna o wymiarach korekcyjnych i psychokorekcyjnych

4.2.Pedagogika resocjalizacyjna o wymiarach kreujących

5.Resocjalizacja jako kreująca działalność wychowawcza

5.1.Wspólczesne nurty pedagogiki kultury i teorie twórczości

5.2.Dwubiegunowy charakter wychowania resocjalizacyjnego

5.3.Tożsamość jako istota zmiany resocjalizacyjnej

5.4.Istota procesu destygmatyzacji

6.Działania wychowawcze w zakresie metodyki resocjalizacyjnej

6.1.Elementy strukturalne procesu poznawczego i twórczego jako przedmiot oddziaływań metodycznych

6.2.Resocjalizacyjna kreowania rozwoju potencjałów

6.3.Koncepcja metodyczna

6.4.Strategia resocjalizacyjna

6.5.Ttechniki resocjalizacyjne

6.6. Teatr resocjalizacyjny i resocjalizacja poprzez sport

7.Postulaty w zakresie kreowania pedagogiki resocjalizacyjnej

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
4 co druga środa (nieparzyste), 13:00 - 15:15, sala A207
Krzysztof Sawicki 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.