Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna 0800-OS1-3PRE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna .W stronę działań kreujących ,Impuls, Kraków 2014

- M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2013

- L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wydawnictwo APS, Warszawa 2001 lub 2004 i ich wznowienia.

· M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006.

· B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2007.

M. Michel, Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej: perspektywa resocjalizacyjna, Wyd. UJ, Kraków 2016.

R. Szczepanik, Stawanie się recydywistą : kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Wyd. UŁ, Łódź 2015

M. Muskała, "Odstąpienie od przestępczości" w teorii i praktyce resocjalizacyjnej , Wyd UAM, Poznań 2016

K. Sawicki, Diady, kliki, gangi. Młodzież społecznie nieprzystosowana w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018

Literatura uzupełniająca:

· K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Cz .Czapów, S. Jedlewski, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971

A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012

J. Kurzępa, Młodzież pogranicza - "świnki" czyli O prostytucji nieletnich, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

A. Barczykowska, S. Dzierżyńska-Breś, M. Muskala, Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo UAM, Poznań 2015

· E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008.

· M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1996.

J. Terpstra, Youth subculture and social exclusion, "YOUNG" 2006 nr 2(14), s.83-99.

M. Noszczyk-Bernasiewicz, Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary, "Resocjalizacja Polska" 2016 nr 11 s.145-162.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

(KA6_UW1)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania

i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

pedagogicznej (KA6_UW3)

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin (KA6_UK1)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia,

· Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

a) oceniania ciągłego-aktywność studenta na zajęciach;

b) zaliczenia ustnego ()trzy pytania na zagadnienia z ćwiczeń).

Zakres tematów:

- Nieletni - ogólna charakterystyka problemu

- Reagowanie wychowawcze i sytuacje wychowawcze

- Obserwacja i wywiad jako metody badań w resocjalizacji

- Nieprzystosowanie społeczne - definiowanie, typologie, uwarunkowania.

· Resocjalizacja w środowisku otwartym

- Resocjalizacja - terminy pokrewne

- Współczesne dylematy (re)socjalizacyjne,

- Risk-Need-Responsivity - charakterystyka koncepcji

- Good Lives Model - charakterystyka koncepcji

Metody dydaktyczne:

dyskusja, warsztaty grupowe, praca w grupach, nauczanie problemowe, critical friends

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
11 co druga środa (parzyste), 13:00 - 15:15, sala A207
Krzysztof Sawicki 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.