Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w przedszkolu cz.2 0800-PIWS1-3GOL2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Adamek I., Zbróg Z., (red.) Wczesna edukacja wobec wyzwań współczesności, Kraków 2011.

Dryjas K., Jas M., Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, ORE, Warszawa 2017

Filipiak, E., Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych, Bydgoszcz 2011.

Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska J., (red.) Edukacja dziecka – mity i fakty, Białystok 2010.

Jaszczyszyn, E., Partycypacja w edukacji formalnej – perspektywa nauczyciela w roli rodzica, [w:] Pomiędzy dwiema edukacjami – nauczyciel wczesnej edukacji wobec czasu zmiany, Irena Adamek, Barbara Olszewska (red.), T. 1, Łódź 2014.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Lubowiecka, J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa, 2000.

Sachajska, E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

Bochno, E., Sytuacje naturalne i inspirowane w pracy z dziećmi. Wychowanie w Przedszkolu 1999, nr 5.

Kopik, A., Zatorska, M., Wielointeligentne odkrywania świata w przedszkolu. Program Wychowania w Przedszkolu, Kielce 2011.

Lelonek M., (red.) Dziecko sześcioletnie i jego rozwój, Pabianice 2013.

Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania w przedszkolu

Czasopisma: Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkolne ABC, Bliżej Przedszkola

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09

2. Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16

3.Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09

4.Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań- K_U10

5.Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy - K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po semestrze VI, obejmujący tematykę zrealizowaną w ramach przedmiotu Metodyka pracy w przedszkolu cz. 1 i Metodyka pracy w przedszkolu cz. 2 (treści wykładów i ćwiczeń).

Egzamin pisemny: forma pytań - opisowe, problemowe, zadania pisemne otwarte (krótkiej odpowiedzi)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (cz. 1 i cz. 2) oraz 98% obecność na wykładach (cz. 1 i cz. 2).

Zaliczenie egzaminu:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: ocena pracy egzaminacyjnej z zastosowaniem skali ocen od niedostateczny do bardzo dobry.

Zakres tematów:

1. Porozumiewanie się w językach obcych

2. Kompetencje informatyczne: kodowanie i robotyka w przedszkolu

3. Inicjatywność i przedsiębiorczość (kreatywność)

4. Świadomość i ekspresja kulturalna

5. Kompetencje kluczowe a osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

6. Nowe tendencje w pracy z małym dzieckiem

7. Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu wybranych kompetencji dzieci

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala B5
Anna Kienig 81/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala B5
Anna Kienig 74/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.