Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.II 0700-BN1-2FE
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Latham - Koenig C.h., Oxenden C., English File, upper - intermediate, OUP, 2016.

Latham - Koenig Ch., Oxenden c., English File, intermediate, OUP, 2017

Sendur A.M, English for Safety, Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

Taylor J., Dooley J. Career Paths; Police, Express Publishing, 2011.

Boyle Ch. Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Literatura uzupęłniająca

de Chazal E., Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

Pitts L., 1,000 Conversation Questions, ECQ Publishing, 2016.

Taylor J., Zeter J., Command and Control, Express Publishing, 2011..

Mellor - Clark S., Baker de Altamirano Y., Campaign, English for the Military, Macmillan 2004.

Harrison L., Campaign, English for the Military, Grammar Practice, Macmillan, 2006.

Bower R., Check your Vocabulary for Military English, Macmillan, 2005.

artykuły z czasopism:

Zoom in on America

The Times, itp.

Artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców

www.un.org ( UN News), www.reuters.com ( Reuters), www.voanews,com

( Voice of America), www.bbc.co.uk ( BBC News), www.thenews.pl ( Radio Poland), www.thefirstnews.com ( The First News, PAP, Polska Agencja Prasowa) , www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan) ,itp.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W02 posiada podstawową wiedzę o regulacji prawnej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego oraz źródłach prawa

SIA_W02

SIA_W03

SIA_W05

SIA_W07

Umiejętności

K_U12 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego

SIA_U11

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

SIA_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role

SIA_K02

K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

SIA_K06

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

testy kontrolne, prace pisemne ( esej, wypracowanie), prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć, ocena efektów pracy zespołowej

zaliczeni pisemne po II semestrze oraz egzamin ( pisemny i ustny) po IV semstrze.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach ( dopuszczalna jest 1 nieobecność

w semestrze bez konieczności odpracowywania), ocenianie ciągłe

przygotowania do zajęć i aktywności, terminowe zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i prac pisemnych .

Przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej ( projekty indywidualne i grupowe).

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po II semestrze oraz egzaminem (pisemny i ustny) po IV semestrze

Zakres tematów:

Tematyka ogólna

1. Przedstawienie się, rodzina, ukończona szkoła, zainteresowania.

2. Studia, moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, wynajmowanie mieszkania.

3. Rodzina i przyjaciele, relacje w rodzinie i różne modele rodziny.

4. Praca - stanowiska pracy, staranie się o pracę.

5. Czas wolny, restauracja, kino, zakupy.

6. Podróże, różne środki transportu, podróż samolotem ( rezerwacja hotelu ).

7. Media i środki komunikacji, rozmowy telefoniczne.

8. Problemy współczesnego świata ( sposoby ich rozwiązywania).

9. Edukacja i kultura: system edukacji, wybrane placówki kultury

( muzea i ich kolekcje).

10. Pisanie CV. List motywacyjny, e-mail do przyjaciela, list nieformalny

( np. zaproszenia , odpowiedź na zaproszenia) , list formalny ( np. list reklamacyjny), raport, artykuł, esej wyrażający opinię.

Tematyka specjalistyczna realizowana w zależności od zainteresowań i potrzeb grupy

1. Sformułowanie publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań, kształcenie umiejętności rozumienia przekazu ustnego tekstu pisanego.

2. Referat, wykład, dyskusja, prezentacja - umiejętności przekazywania wiedzy specjalistycznej oraz wyrażania opinii, prowadzenia dyskusji oraz polemiki.

Tematyka specjalistyczna

1. Służby mundurowe.

2. Uzbrojenie.

3. Armia, misje pokojowe, działania wojenne.

4.Policja, sprzęt, przestępstwa, zawiadomienie o przestępstwie, dochodzenie

w miejscu przestępstwa, kierowanie ruchem drogowym.

5. Straż Miejska.

6. Straż Graniczna.

7. Służba Więzienna.

8. Pożary i ocalenie. Straż Pożarna.

9. BHP - prawo pracy, zagrożenia, wypadki w pracy , higiena.

10. Pierwsza pomoc.

11. Zarządzanie kryzysowe.

12. Wydarzenia masowe.

13. Wywiad.

14. Terroryzm.

15. Bezpieczeństwo Internetu.

16.Służby Dyplomatyczne.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych : mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 211
co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 211
Joanna Waluk 22/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 17:30 - 18:15, sala 211
co druga niedziela (nieparzyste), 15:00 - 17:15, sala 211
Joanna Waluk 18/ szczegóły
3 co druga niedziela (nieparzyste), 18:15 - 19:00, sala e-learning
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 11:00, sala 307
Julia Żylińska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.