Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sądowa kontrola administracji 0700-AS2-2JZ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 2017.

2. T. Woś (red.) Postępowanie sądowoadministracyjn, Warszawa 2017.

3. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

4. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03, K_W06,

- ma rozszerzoną wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach

- ma rozszerzoną wiedzę o aktywności i roli człowieka i obywatela

w administracji, w szczególności ich prawach, wolnościach i obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony statusu jednostki

UMIEJĘTNOŚCI

K_U06,

K_U12,

- sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu administracji

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie problematyki administracyjnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K03, K_K04

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Pytania egzaminacyjne obejmują zagadnienia z sylabusa do niniejszego przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Sądowa kontrola administracji - zagadnienia wstępne

2. Sądownictwo administracyjne - geneza i funkcje

3. Ustrój sądów administracyjnych, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, Skład sądu, wyłączenie sędziego

4. Zakres kontroli sądów administracyjnych i ich właściwość

5. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

6. Strony postępowania, uczestnicy postępowania, zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna

7. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ich doręczenie i terminy

8. Dopuszczalność postępowania sądowoadministracyjnego

9. Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym

10. Rozstrzygnięcia podejmowane w pierwszej instancji

11. Zaskarżanie rozstrzygnięć podejmowanych w sądach administracyjnych

12. Koszty postępowania, Skutki rozstrzygnięć sądów administracyjnych

13. Kontrola administracji sprawowana przez sądy powszechne

14. Kontrola administracji sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny i wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 15:30, sala 307
Piotr Pietrasz 26/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.