Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prawa 0700-PS5-1HPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura

Podstawowa:

1) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

2) M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, [oprac. K. Sójka-Zielińska], wyd. IX zmienione, Warszawa 2002 i następne wydania.

3) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

4) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze.

5) T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1) A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

2) A. Lityński, O reformie prawa w Polsce pod koniec XVIII wieku (Wybrane zagadnienia karnomaterialne), [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, M. Szyszkowska (red.), Białystok 1996, ss. 79-106.

3) A. Lityński: Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002;

4) A. Lityński: Historia prawa radzieckiego 1917-1991. Krótki kurs w: “Miscellanea Historico-Iuridica”, t. III, Białystok 2005, s. 139-175;

5) T. Maciejewski: Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000;

6) S. Salmonowicz: Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1966;

7) K. Sójka-Zielińska: Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)- K_W02;

- Student ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego i obcego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - K_W11;

- Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07.

Umiejętności:

- Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - KU_02;

- Student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KU_04;

- Student dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KU_11

Kompetencje społeczne:

- Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KK_01;

- Student potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KK_06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny – I , egzamin ustny - II termin. Możliwość pisania egzaminu w terminie „0”

Zakres tematów:

poniedziałki:

1) 15. X. 2018 r. Prawo zwyczajowe w średniowiecznej Europie. Leges barbarorum i Księga elbląska.

2) 22. X. 2018 r. Zgromadzenia stanowe w Europie i w Polsce. Sejm Rzeczypospolitej Szlacheckiej

3) 29. X. 2018 r. System parlamentarno – gabinetowy w Anglii i początki monarchii konstytucyjnej w Polsce

4) 5. XI. 2018 r. Ustrój Francji doby rewolucji i w czasach napoleońskich. Księstwo Warszawskie.

5) 19. XI. 2018 r. Początki kodyfikacji prawa. Szkoła prawa natury i szkoła humanitarna w prawie.

6) 26. XI. 2018 r. Prawo cywilne w Europie i w Polsce XIX wieku

7) 3. XII. 2018 r. Kształtowanie się państwa prawnego w Europie. Sądownictwo administracyjne. Demoliberalizm a ustrój.

8) 10. XII. 2018 r. Rozwój prawa i postępowania karnego II poł. XIX i I poł. XX wieku.

9) 17. XII. 2018 r. Ustrój i prawo ZSRR

10) 14. XII. 2018 r. Ustrój i prawo państwa faszystowskiego

11) 21. I. 2019 r. Państwo autorytarne na przykładzie Polski (II RP po 1926 r.)

12) 28.I. 2019 r. Państwo polskie w czasie II wojny światowej

13) 30. I. 2019 r. (środa) Ustrój Polski Ludowej

Metody dydaktyczne:

wyłożenie w sposób kompleksowy i uporządkowany najważniejszych zagadnień z zakresu historii prawa w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:15 - 11:15, sala 104
każdy poniedziałek, 8:00 - 11:00, sala 104
Piotr Fiedorczyk, Marcin Łysko, Piotr Niczyporuk 186/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.