Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. I 0700-PS5-1LJA1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2014

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim; Kurtyka A., Wydawnictwo EGIS; 2006

Język angielski powtórka przed egzaminem opracowania tematyczne; Matasek M., wyd. Handybooks; 2006

Interaktywne repetytorium leksykalne; Olejnik D.; Wydawnictwo

LektorKlett; 2009

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Britain for Learners of English; O'Driscoll J.; Oxford; 2009

Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing; 2010

Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Literatura podstawowa (zagadnienia ogólne):

English File Upper-Intermediate (Third Edition), C.Oxenden, C.Latham-Koenig, OUP, 2014

English File Advanced (Third Edition), C.Oxenden, C.Latham-Koenig, J.Lambert, OUP, 2015

Literatura uzupełniająca (zagadnienia ogólne):

English Vocabulary in Use; Redman S.; Cambridge University Press; 2003

Test Your English Vocabulary in Use; Redman S.; Gairns R., Cambridge University Press; 2003

First Certificate Language Practice; Vince M.; Macmillan; 2003

Networking in English; Barret B., Sharma P.; Macmillan; 2010

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

Picture. Intercultural Communication in Europe. A Rough Guide; Libertas Publishing; 2005

Speakout advanced, Clare A., Wilson JJ, Pearson Longman, 2012

Life upper-intermediate; Dummett P., Hughes J., Stephenson H.; HEINLE CENGAGE Learning; 2012

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

K_W07 – Wiedza: zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny prawa w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2.

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa, posiłkując się terminologią specjalistyczną na poziomie B2.

K_U10 – Umiejętności: zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych i pisemnych (np. prezentacje, krótkie referaty, listy formalne).

Kompetencje społeczne:

K_K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K02 – potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin (pisemny i ustny) po II semestrze; zaliczenie pisemne po każdym semestrze; testy kontrolne; esej/wypracowanie; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zdanie egzaminu (części pisemnej i ustnej) na min. 50% oraz

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć

- przedłożenie prac pisemnych (np. streszczenia, listy formalne, itp.);

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej,

- zdanie na min. 50% testów kontrolnych.

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 4 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania). W przypadku nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji wszelkich zaległych prac i testów oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, , nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Zakres tematów:

1. Zagadnienia specjalistyczne (50 godz.)

Zawody prawnicze w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce.

Podstawowe terminy dotyczące prawa karnego - rodzaje przestępstw, rodzaje kar, etapy procesu karnego.

Podstawowe terminy dotyczące prawa cywilnego - etapy procesu cywilnego.

Umowy - zerwanie umowy, rodzaje rekompensat.

Wymiar sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce; rodzaje sądów.

Podstawowe terminy z zakresu prawa pracy.

Prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, historia prawa polskiego, prawa człowieka.

Nazwy podstawowych dokumentów prawniczych.

Prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe. Wspólnota europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej.

Unia Europejska oraz kraje wchodzące w jej skład.

Funkcjonowanie na europejskim rynku pracy.

Systemy polityczne i funkcjonowanie państwa.

Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań; kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

2. Edukacja i studia (2 godz.)

System szkolnictwa wyższego w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe.

Organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia.

Wynajmowanie mieszkania.

3. Media i środki komunikacji (2 godz.)

Prasa, radio, telewizja, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie.

4. Problemy współczesnego świata (2 godz.)

Globalizacja, migracja, problemy demograficzne, wpływ lobbystów, rasizm, konflikty etniczne, terroryzm, wielokulturowość, stereotypy narodowościowe, itp.

5. Praca (2 godz.)

Stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę.

Niezbędne dokumenty (list motywacyjny i CV).

Rozmowa kwalifikacyjna.

Przebieg kariery.

Cechy charakteru i kwalifikacje predestynujące do określonych zawodów.

6. Mobilność studencka i zawodowa (2 godz.)

Wymiany studenckie – program Erasmus, MOST, itp.

Odprawa celna i paszportowa.

Podróż służbowa (rezerwacja hotelu, meldowanie się).

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie ćwiczeń wszystkich sprawności językowych poprzez konwersacje, pracę w grupach, przedstawianie prezentacji i prace pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 11:15, Budynek Wydziału Prawa, sala 315
Halina Sierocka 24/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 13:00, Budynek Wydziału Prawa, sala 315
Halina Sierocka 22/ szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 18:00, Budynek Wydziału Prawa, sala 213
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:15 - 13:45, Budynek Wydziału Prawa, sala 211
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Prawa, sala 211
każda środa, 15:00 - 18:00, Budynek Wydziału Prawa, sala 310
Anna Kuzia, Ewa Wyszczelska 23/ szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 11:15, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B123
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 17:20 - 20:20, Budynek Wydziału Prawa, sala 307
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Prawa, sala 120
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 9:30, Budynek Wydziału Prawa, sala 211
Ewa Wyszczelska, Bożena Miśkiewicz 24/ szczegóły
5 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala C2.19
każdy poniedziałek, 13:30 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala C2.19
Bożena Miśkiewicz 23/ szczegóły
6 każdy wtorek, 14:10 - 15:40, Budynek Wydziału Prawa, sala 315
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:40 - 17:10, Budynek Wydziału Prawa, sala 211
każdy poniedziałek, 15:40 - 17:10, Budynek Wydziału Prawa, sala 211
Małgorzata Penza-Szachowicz 24/ szczegóły
7 każdy wtorek, 12:30 - 14:00, Budynek Wydziału Prawa, sala 307
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 17:15 - 18:45, Budynek Wydziału Prawa, sala 211
każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, Budynek Wydziału Prawa, sala 211
Małgorzata Penza-Szachowicz 25/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.