Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rzymskie 0700-PS5-1PRZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo Rzymskie. Instytucje5, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

2. Bojarski W., Prawo rzymskie, Toruń 1999.

3. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2000 (red. J. Kodrębski).

4. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Kraków 2001.

5. Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992.

Podręczniki do ćwiczeń:

1. Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995; 2000; 2007.

2. Kacprzak A., Krzynówek J., Prawo Rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2008; 2011.

3. Misztal-Konecka J., Wójcik M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007.

4. Palmirski T., Pabis R., Reszczyński J., Prawo Rzymskie. Repetytorium, Kraków 1999.

5. Prawo rzymskie teksty źródłowe do ćwiczeń, przekł. Rominkiewicz J., Szymoszek E., Żeber.I., Wrocław 1998.

6. Wasyl A. M., Palmirski T., Responsa prudentium. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji, Kraków 2000.

Słowniki:

a) Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 1999.

b) Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.

c) Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

d) Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie-słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.

Przekłady tekstów źródłowych:

• Zabłocka M. i J., Ustawa XII Tablic. Tekst, tłumaczenie, objaśnienia, Warszawa 2000; 2003.

• Instytucje Gaiusa, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1982.

• Instytucje Justyniana, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1986.

• Fontes Iuris Cognoscendi, I, Gai Institutiones, przeł. W. Rozwadowski, Poznań 2003.

• O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz następstwie prawników – II tytuł I księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz,

Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.1, 2003, s. 197-243.

• O sprawiedliwości i prawie – 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst- tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.2, 2003, s.

357-370.

• ‘Leges regiae’. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.1, 2004, s. 233-261.

• O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju – 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty

Prawnicze [UKSW] 4.2, 2004, s. 255-273.

• Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej. Aulus Gelius, Noce Attyckie 10,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz,

Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 325-330.

• O różnych regułach dawnego prawa – 17 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 7.1, 2007,

s. 311-375.

• O podziale rzeczy i ich przymiotach – 8 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 9.2, 2009, s.

363-375.

• O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej. 7- Tytuł 1 księgi Digestów. Tekst –

tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 275-305.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk, (K_W01)

• pisemne kolokwium

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie) - K_W02

• Zaliczenie ustne (w ramach ćwiczeń)

• Kolokwium pisemne (w ramach ćwiczeń)

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą (K_W07)

• Zaliczenie ustne (w ramach ćwiczeń)

• Kolokwium pisemne (w ramach ćwiczeń)

Umiejętności:

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, (K_U03)

• Rozwiązywanie kazusów w ramach ćwiczeń

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych, (K_U06)

• Rozwiązywanie kazusów w ramach ćwiczeń

• Rowiązywanie kazusów zleconych do samodzielnej analizy w domu i pisemna na nie odpowiedź.

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (K_U09)

• Umiejętność argumentacji prawniczej swojego stanowiska podczas rozwiązywania kazusów na zajęciach (ćwiczeniach)

• Ocena aktywności podczas zajęć (ćwiczeń)

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, (K_K01)

• Sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do roli i znaczenia prawa rzymskiego w kształceniu prawnika (zob. weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu, (K_K03)

• Sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do roli i znaczenia prawa rzymskiego w kształceniu prawnika (zob. weryfikacja efektów kształcenia w zakresie

wiedzy i umiejętności)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w dwóch etapach:

a) pisemne kolokwium , którego zaliczenie na ocenę pozytywną wymaga uzyskania co najmniej bezwzględnej większości punktów (tj. 50% plus 1) z ogólnej liczby punktów.

b) ustne zaliczenie całej materii przedmiotu na ocenę przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej letniej.

NIEOBECNOŚĆ studenta na czterech zajęciach (niezależnie czy absencje były "pod rząd" czy też nie) uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia ćwiczeń z prawa rzymskiego.

Wszelkie absencje należy NIEZWŁOCZNIE zaliczać w ramach konsultacji u osoby prowadzącej ćwiczenia zdaną grupą.

Zakres tematów:

1) Pojęcie i źródła prawa rzymskiego (Przegląd pism prawników rzymskich w przedmiocie pojęć i źródeł prawa rzymskiego.Leges regiae,

Ustawa XII tablic, Instytucje Gaiusa, Kodyfikacja justyniańska – zapoznanie z fragmentami fontes iuris cognoscendi)

2) Czynności prawne (Pojęcie i podział czynności prawnych - w pytaniach, kazusach, tablicach. Niezgodność woli z oświadczeniem –

warunek – termin – polecenie - w pytaniach i kazusach. Błąd (error). Podstęp (dolus). Groźba (metus).

3) Prawo osobowe (Osoby fizyczne i prawne w pismach jurystów rzymskich. Status libertatis, civitatis, familiae – w pytaniach, kazusach,

tablicach. Pokrewieństwo – stopnie. Powinowactwo)

4) Prawo rodzinne (Wymogi zawarcia małżeństwa, rozwiązanie małżeństwa, conventio in magnum, ustawodawstwo małżeńskie Augusta,

patria potestas, tutela i kuratela - w pytaniach, kazusach, tablicach)

5) Prawo rzeczowe (Pojęcie, rodzaje rzeczy, podział praw rzeczowych w pytaniach, kazusach, tablicach. Posiadanie, własność, prawa na

rzeczy cudzej – treść, sposoby nabycia i utraty oraz ochrona w pytaniach i kazusach. Prawa na rzeczy cudzej. Sposoby nabycia, utraty

oraz ochrony w pytaniach, kazusach, tablicach).

6) Prawo zobowiązań (Pojęcie, istota i treść i podział zobowiązań. Kontrakty – pojęcie i rodzaje w pytaniach, kazusach, tablicach.

Rozszerzenie rzymskiego systemy kontraktowego w pytaniach i kazusach. Delikt – quasi - delikt w pytaniach, kazusach, tablicach.

Stopnie winy i rodzaje odpowiedzialności w prawie rzymskim. Zwłoka dłużnika, zwłoka wierzyciela, potracenie, poręczenie).

7) Prawo spadkowe (Hereditas, dziedziczenie testamentowe, beztestamentowe, przeciwtestamentowe oraz przysporzenia kosztem

spadku: legaty i fideikomisy - w pytaniach i kazusach oraz tablicach).

8) Rzymski proces cywilny (Historyczny rozwój rzymskiego procesu (postępowanie legisakcyjne, formułkowe i kognicyjne) w pytaniach,

kazusach, tablicach. Istota formułki i jej części składowe. Litis contestatio i jej skutki. Surogaty apelacji w pytaniach i kazusach oraz

tablicach).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, studium przypadku (oparte na analizie źródeł prawniczych), praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 211
Piotr Niczyporuk, Magdalena Kozłowska 24/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 211
Piotr Niczyporuk, Katarzyna Hańczaruk 23/ szczegóły
3 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 215
Piotr Kołodko 27/ szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 215
Piotr Kołodko 25/ szczegóły
5 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 215
Piotr Kołodko 25/ szczegóły
6 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 213
Piotr Kołodko 26/ szczegóły
7 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 213
Piotr Kołodko 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.