Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe 0700-PS5-3PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe - zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017

3. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2016

4. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2008.

5. R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.

3. A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

4. Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)/metoda weryfikacji: egzamin ustny

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/metoda weryfikacji: egzamin ustny

K_W14 - student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo/metoda weryfikacji: egzamin ustny

K_U03 - student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/metoda weryfikacji: egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie ustnej obejmujący zagadnienia realizowane w ramach wykładu.

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które uzyskały już pozytywną ocenę z kolokwium kończącego ćwiczenia.

Zakres tematów:

1. Pojęcie podatku, konstrukcja wewnętrzna podatku, funkcje podatków, klasyfikacje podatków - 1 godz.

2. System podatkowy, prawo podatkowe, źródła prawa podatkowego, zasady podatkowe - 1 godz.

3. Międzynarodowe prawo podatkowe - 0,5 godz.

4. Ewolucja systemu podatkowego w Polsce - 0,5 godz.

5. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 4 godz.

- Ryczałty podatkowe - 2 godz.

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 2 godz.

- Podatek od towarów i usług - 3 godz.

- Podatek akcyzowy i podatek od gier - 2 godz.

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin i specjalny podatek węglowodorowy - 2 godz.

6. Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków

- Ogólna charakterystyka podatków samorządowych oraz omówienie podatków i opłat lokalnych - 2 godz.

- Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa - 2 godz.

- Podatek rolny i leśny - 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analizę z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Prezentacja omawianego materiału odbywa się za pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 313
Leonard Etel 188/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.