Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 0700-PS5-3PPU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo pracy, T. Liszcz, Warszawa 2014.

2. Prawo pracy, L. Florek, Warszawa 2014.

3. Prawo pracy, U. Jackowiak (red.), W. Uziak, A. Wypych – Żywicka, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo pracy, tom I, W. Sanetra, Białystok 1994.

2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, K. W. Baran (red.), B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk, Warszawa 2013.

3. Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, M. Gersdorf, K. Rączka, Warszawa 2011.

4. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

- ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego K_W05 kolokwium

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny praw K_U01 kolokwium

rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U04 kolokwium

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K06 kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie dwóch kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zasady prawa pracy. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu. Zasada zakazu dyskryminacji pracowników

2. Pojęcie, rodzaje i cechy stosunków pracy. Pojęcie pracownika i pracodawcy

3. Pojęcie umowy o pracę, zawarcie umowy o pracę, treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę

4. Zmiana treści umowy o pracę: jednostronna zmiana warunków umowy o pracę, porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające,

5. Rozwiązywanie poszczególnych rodzajów umów o pracę: za porozumieniem stron; wypowiedzenie, pojęcie, treść, forma i tryb wypowiedzenia umowy o pracę, powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem

6. Wypowiedzenie pozaumownych stosunków pracy

7. Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania pozaumownych stosunków pracy

8. Pojęcie i tryb zwolnień grupowych i indywidualnych

9. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: przyczyny zawinione i niezawinione przez pracownika, przyczyny leżące po stronie pracodawcy, tryb rozwiązania, roszczenia pracownika i pracodawcy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia

10. Wygaśnięcie stosunku pracy: przyczyny, prawa majątkowe po zmarłym pracowniku. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

11. Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z treści stosunku pracy i związane ze stosunkiem pracy. Zakaz konkurencji

12. Wynagrodzenie za pracę: pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę, źródła ustalania wynagrodzenia za pracę, pojęcie przestoju w pracy, ochrona wynagrodzenia za pracę

13. Czas pracy: pojęcie czasu pracy, pojęcie odpoczynku dobowego i tygodniowego, źródła systemów i rozkładów czasu pracy oraz ich rodzaje: równoważny system czasu pracy, praca w ruchu ciągłym, przerywany system czasu pracy, zadaniowy system czasu pracy, skrócony system czasu pracy, system pracy weekendowej. Pojęcie dyżuru. Praca w porze nocnej. Praca w niedziele i święta

14. Praca w godzinach nadliczbowych: pojęcie godzin nadliczbowych oraz ich limity, zakazy pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.

15. Urlop wypoczynkowy: nabycie prawa do pierwszego i kolejnego urlopu, plan urlopu, urlop proporcjonalny, urlop uzupełniający, zmiana terminu urlopu, urlop na żądanie, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

16. Urlop bezpłatny, urlop szkoleniowy, urlopy związane z opieką nad dzieckiem: urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy

17. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika

18. Zatrudnienie pracownika tymczasowego

19. Zatrudnienie w formie telepracy

Metody dydaktyczne:

prezentacja zagadnień prawa pracy przez prowadzącego, połączona dyskusją ze studentami, omówieniem orzecznictwa, rozwiązywaniem kazusów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 307
Katarzyna Żywolewska 26/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 307
Katarzyna Żywolewska 22/ szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 211
Aneta Giedrewicz-Niewińska 27/ szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 211
Aneta Giedrewicz-Niewińska 26/ szczegóły
5 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 211
Iwona Sierocka 25/ szczegóły
6 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 213
Wioletta Witoszko 26/ szczegóły
7 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 213
Wioletta Witoszko 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.