Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne 0700-PS5-4POC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa (wybrana)

1. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, wyd. 6 zmienione i zaktualizowane, Warszawa 2009

2. H. Dolecki, Postępowanie cywilne, zarys wykładu, wyd. 4, Warszawa 2011

3. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 10, Warszawa 2008

4. K. Flaga – Gieruszyńska, Postępowanie cywilne. Repetytorium, wyd. 5, Warszawa 2010

5. M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym , wyd. 3, Warszawa 2012

6. M. Manowska, Postępowanie cywilne. Kazusy, wyd. 2, Warszawa 2012

7. K. Weitz (red.), Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura, wyd. 2, Warszawa 2011

8. A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 6, C.H. Beck Warszawa 2012

9. E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, pytania egzaminacyjne, tablice. wyd. 2, Warszawa 2011

10. K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 5, C.H. Beck Warszawa 2010 (tom I i II), Warszawa 2011 (tom III)

11. H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1-4, Warszawa 2011

12. R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831-18315, 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006

13. J. Ignaczewski (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010

14. A. Zieliński, Koszty sądowe w sprawach cywilnych, wyd. 7, C.H.Beck, Warszawa 2010

15. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), C.H. Beck, Warszawa 2007

16. E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

17. A. Jakubiak-Mirończuk, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

18. Zasób symulacji rozpraw cywilnych przeprowadzonych w ramach Centrum Praktyk Sądowych

19. Kodeks postępowania cywilnego z aktualnym stanem prawnym

Literatura uzupełniająca (wybrana)

1. H. Dolecki (red.), Postępowanie cywilne. Kazusy, Warszawa 2010

2. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska – Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2010

3. J. Ciszewski, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2010

4. J. Skorupka, Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010

5. T. Jaworski, P. Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010

6. M. Rejdak, P. Pietkiewicz, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz. Warszawa 2011

7. J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, wyd. 2, Warszawa 2011

8. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2010

9. J. Gołaczyński, Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2010.

10. J. Widło, Elektroniczne postępowanie upominawcze, 2010

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03, K_W08, K_U01, K_U03, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03. Kolokwium pisemne (kazus) oraz kolokwium ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium (kazusu), zaliczenie na ocenę kolokwium pisemnego oraz ustnego. Na ćwiczeniach dozwolone są dwie nieobecności w semestrze. Pozostałe nieobecności podlegają odpracowaniu na dyżurze.

Zakres tematów:

1. Proces cywilny w ujęciu historycznym

2. Zasady prawa procesowego cywilnego

3. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego

4. Rodzaje postępowania cywilnego (postępowanie procesowe, postępowania odrębne, postępowanie nieprocesowe, postępowania pomocnicze, postępowania pozasądowe, egzekucja)

5. Stosowanie norm prawa procesowego w miejscu i czasie

6. Prawo cywilne materialne a procesowe

7. Źródła prawa procesowego cywilnego

8. Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych

9. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i administracyjnego (postępowanie adhezyjne, prejudycjalność)

10. Jurysdykcja krajowa (bezwzględne i względne przesłanki postępowania cywilnego)

11. Sąd (organizacja i skład sądu w sprawach cywilnych, wyłączenie osób wchodzących w skład organów sądowych; referendarze sądowi)

12. Właściwość sądów w sprawach cywilnych (pojęcie i rodzaje właściwości; właściwość ustawowa, umowna i delegacyjna; właściwość miejscowa, rzeczowa i funkcjonalna; wartość przedmiotu sporu; badanie właściwości i skutki niewłaściwości sądu)

13. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji pozarządowych, inspektora pracy oraz Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w postępowaniu cywilnym

14. Strony (pojęcie, zasada dwustronności, zdolność sądowa i procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa)

15. Współuczestnictwo w sporze (współuczestnictwo materialne, formalne, konieczne, jednolite, nienazwane, konkurencyjne, stosunki między współuczestnikami)

16. Interwencja główna i uboczna, przypozwanie

17. Następstwo procesowe i następstwo prawne

18. Reprezentacja stron w procesie (przedstawicielstwo ustawowe oraz pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa)

19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie (alternatywne, ewentualne, facultas alternativa), powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa, powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego)

20. Koszty postępowania cywilnego (rodzaje kosztów postępowania, zasady ponoszenia kosztów, zwolnienie od kosztów sądowych, zabezpieczenie kosztów)

21. Pojęcie, charakterystyka i rodzaje czynności procesowych (czynności procesowe sądu, czynności procesowe stron i uczestników postępowania, czynności procesowe prokuratora i organizacji społecznych)

22. Pisma procesowe, doręczenia, posiedzenia sądowe, terminy (uchybienia i przywrócenie terminu)

23. Wszczęcie postępowania (wytoczenie powództwa, skutki wniesienia i skutki doręczenia pozwu)

24. Postępowanie pojednawcze i ugoda sądowa, mediacja i postępowanie mediacyjne

25. Pozew (definicja, kumulacja roszczeń, rozdrabnianie roszczeń, przedmiotowa zmiana powództwa, zmiany podmiotowe, odrzucenie pozwu, cofnięcie pozwu)

26. Obrona pozwanego w procesie (uznanie powództwa, zaprzeczenie i inne zarzuty, powództwo wzajemne, bierność pozwanego)

27. Rozprawa (przygotowanie rozprawy i jej przebieg, zawieszenie i umorzenie postępowania)

28. Dowody i postępowanie dowodowe (materiał procesowy, dowód i jego przedmiot, fakty nie wymagające dowodu, domniemania, dokumenty, zeznania świadków, opinia biegłych, oględziny, przesłuchanie stron, inne środki dowodowe, zabezpieczenie dowodów)

29. Rodzaje orzeczeń sądowych

30. Podstawowe zasady orzekania (przedmiot orzekania, podstawy orzekania, czas orzekania)

31. Wyroki i ich rodzaje (wyrok zwykły, wstępny, częściowy i końcowy, wyrok zaoczny)

32. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków

33. Postanowienia sądu (postanowienia kończące postępowanie w sprawie oraz postanowienia nie kończące postępowania w sprawie)

34. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń

35. Uwagi ogólne o środkach odwoławczych

36. Apelacja (zagadnienia ogólne, zarzuty podnoszone w apelacji, postępowanie apelacyjne)

37. Zażalenie

38. Skarga kasacyjna (zagadnienia ogólne, postępowanie kasacyjne)

39. Wznowienie postępowania (przyczyny nieważności, właściwe podstawy restytucyjne, termin, tryb postępowania)

40. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga na przewlekłość postępowania

41. Postępowania odrębne (zagadnienia ogólne)

42. Charakterystyka poszczególnych postępowań odrębnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nakazowego i upominawczego oraz uproszczonego

43. Pojęcie i funkcja postępowania nieprocesowego

44. Postępowanie nieprocesowe (stosunek postępowania nieprocesowego do procesu cywilnego)

45. Zasady i przesłanki postępowania nieprocesowego

46. Podmioty postępowania nieprocesowego (sąd, uczestnicy postępowania, prokurator i rzecznik praw obywatelskich, organizacje społeczne i organy administracji państwowej)

47. Przedmiot postępowania nieprocesowego

48. Czynności procesowe i koszty postępowania nieprocesowego

49. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji

50. Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń sądowych w postępowaniu nieprocesowym

51. Zaskarżanie orzeczeń wydawanych w postępowaniu nieprocesowym (apelacja, zażalenie, kasacja, wznowienie postępowania)

52. Charakterystyka postępowania nieprocesowego w poszczególnych rodzajach spraw

53. Postępowanie zabezpieczające

54. Postępowanie egzekucyjne (zagadnienia ogólne, organy egzekucyjne i ich właściwość, uczestnicy postępowania egzekucyjnego, tytuły egzekucyjne i klauzule wykonalności, wszczęcie, prowadzenie, zawieszenie i umorzenie egzekucji, ograniczenia egzekucji, powództwo przeciwegzekucyjne)

55. Międzynarodowe postępowanie cywilne (zasady międzynarodowego postępowania cywilnego, uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych)

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z dyskusją i ćwiczeniami praktycznymi. Wykorzystanie materiałów wideo.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 309
Arkadiusz Bieliński, Karolina Góralczyk, Michał Sawoń, Maciej Pannert, Piotr Konik 25/ szczegóły
2 każdy wtorek, 14:00 - 15:30, sala 214
Arkadiusz Bieliński, Karolina Góralczyk, Maksymilian Szal, Paulina Czemiel, Monika Wiszyńska 26/ szczegóły
3 każdy czwartek, 15:15 - 16:55, sala 214
Arkadiusz Bieliński, Karolina Góralczyk, Marta Marmulewska 29/ szczegóły
4 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 309
Arkadiusz Bieliński, Karolina Góralczyk, Piotr Konik 26/ szczegóły
5 każda środa, 12:15 - 13:45, sala 309
Arkadiusz Bieliński, Karolina Góralczyk, Piotr Konik 27/ szczegóły
6 każda środa, 10:30 - 12:00, sala 309
Arkadiusz Bieliński, Karolina Góralczyk, Piotr Konik 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.