Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 2 0300-EN1-2MKR2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

2. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

3. Makro- i mikroekonomia, red. S. Marciniak,PWN, Warszawa 2013.

4. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, T.2, PWN, Warszawa 2012.

5. N. G.Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

6. P. Krugman, R.Wells, Macroeconomics, Worth Publ., New York 2013.

7. O. Blanchard, D.R. Johnson, Macroeconomics, Pearson Harlow 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01 Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Poprawnie posługuje się relacjami między agregatami makroekonomicznymi w objaśnianiu procesów gospodarczych; E1_W02, E1_W03

MKR2_W02 ma podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu procesów gospodarczych, skali i konsekwencjach tych zmian; E1_W08

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR2_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk makroekonomicznych; E1_U01

MKR2_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę do z zakresu nauk ekonomicznych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów makroekonomicznych proponując odpowiednie rozwiązania; E1_U07

MKR2_U03 potrafi przygotować prace pisemne i wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu makroekonomii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe; E1_U09

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR2_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę przemian gospodarki; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; E1_K01

MKR2_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze) oraz zdobycie wymaganej liczby punktów. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta, wynik uzyskany z prac pisemnych, w tym wejściówek, wykonanie prac domowych oraz prac grupowych. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Rola polityki fiskalnej w gospodarce. Instrumenty i skutki ich wykorzystania.

2. Państwo a rynek pracy. Neoklasyczna i keynesowska teoria rynku pracy. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia.

3. Rola rynku kapitałowego w gospodarce. Mechanizmy transmisji.

4. Popyt i podaż pieniądza a stopa procentowa.

5. Mechanizm inflacji

6. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Mechanizm wzrostu w ujęciu różnych nurtów ekonomicznych

7. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby ich przeciwdziałania.

8. Instytucje a dynamika rozwoju gospodarki.

9. Korzyści z handlu zagranicznego w świetle teorii wymiany międzynarodowej.

Metody dydaktyczne:

angażujące studentów do pracy w formie konwersacji, pracy grupowej, rozwiązywania zadań i analizy przykładów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 207
Magdalena Owczarczuk 26/28 szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 207
Magdalena Owczarczuk 21/28 szczegóły
3 co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 207
Magdalena Owczarczuk 25/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.