Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Resocjalizacja instytucjonalna 0800-ZS1-3GOF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mudrecka I., Snopek M., Resocjalizacja instytucjonalna – Bariery i możliwości, Opole 2013.

2. Kupiec H., Probacja i resocjalizacja instytucjonalna, Uniwersytet Szczeciński, 2011

3. Staniaszek M., Kubiak D., Instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich w Polsce.

4. Kudlak G., Kozaczuk F., Resocjalizacja instytucjonalna, 2016.

5. Mudrecka I., Snopek M., Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju, Opole 2013.

6. B. Zajęcka, A. Kamiński, Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego – teraźniejszość i przyszłość, [w:] A. Jaworska (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Impuls, Kraków 2009, s. 353.

7. Machel H. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk Wyd. „Arche”.

Literatura uzupełniająca

1. Por. K. Ptak, Propozycje zmian systemowych w zakładach poprawczych a treści programowe na specjalności pedagogika resocjalizacyjna, [w:] B. Urban (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Impuls, Mysłowice 2010, s. 332.

2. Bartkowicz Z. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych Lublin 2001.

3. Bartkowicz Z., Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości, Lublin 2013.

4. Bałandynowicz A., Probacja – system sprawiedliwego karania, Warszawa 2002.

5. Wójcik D.,Stosowanie w postepowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępczości, Warszawa, 2012.

6. M. Heine, Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania, [w:] M. Prokosz (red.), Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 48.

7. K. Sawicka, Probacyjne środki w profilaktyce i resocjalizacji nieletnich, [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności, 20–21 października 2000 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2001.

8. Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

9. M. Sztuka, Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, nr 1.

10. J. Rejman, A. Sak-Styczyńska, Sprawność systemu profilaktyki i resocjalizacji warunkiem efektywności oddziaływań, [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.), Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 71–72.

11. W. Kędzierski, Organizacyjno-prawne i psychospołeczne uwarunkowania resocjalizacji instytucjonalnej (wybrane aspekty), [w:] F. Kozaczuk (red.), Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 302–306.

12. T. Wolan, Sprawność organizacyjna placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych w aspekcie reguł uczenia się przez doświadczenie (raport z badań), [w:] F. Kozaczuk (red.), Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 65–83.

13. H. Machel, H. Lenczewska, Resocjalizacja młodzieży w warunkach izolacji społecznej – idea, możliwości i perspektywy, [w:] T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, s. 438.

14. D. Sarzała, Znaczenie podmiotów wsparcia społecznego w procesie resocjalizacji penitencjarnej, [w:] A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.), Terapia w resocjalizacji. Ujęcie praktyczne, cz. 2, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 175–202.

15. M. Gawęcka, Transpozycja wychowania instytucjonalnego w świetle analizy porównawczej instytucji totalnej i symbolicznej, [w:] R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Wyd. AHE w Łodzi, Łódź 2012, s. 25–26.

16. M. Kuć, Prawne podstawy resocjalizacji, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 132.

17. J. Kusztal, Nieletni – nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2, s. 189.

18. M. Sztuka, Pedagodzy i aktuariusze (odpowiedź na artykuł B. Stańdo-Kaweckiej, „O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie”), „Probacja” 2011, nr 2, s. 13.

19. Urban B., J. Stanik (red.), Resocjalizacja t.1 i 2, Warszawa 2007.

20. Ciosek M. 2000 Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa Wyd. Nauk. PWN.

21. Goffman, E.. Instytucje totalne, 2011 Sopot: GWP.

22. Foucault, M.. Nadzorować i karać, 1998, Warszawa: Aletheia.

23. Kamiński, M.. Gry więzienne, 2006, Warszawa: Oficyna Naukowa.

24. R. Opora, Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności, „Resocjalizacja Polska” 2010, nr 1, s. 218.

25. K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

26. M. Kaczmarek, Reforma systemu opieki zstępczej – doświadczenia europejskie, „Remedium” 2007, nr 6, s. 18–19.

27. Por. R. Martinson, What works? – questions and answers about prison reform, „The Public Interest” 1974, no. 35.

28. B. Stańdo-Kawecka, O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie, „Probacja” 2010, nr 1, s. 114–115.

29. E. J. Latessa, C. Lowenkamp, What Works in Reducing Recidivism?, „University of St. Thomas Law Journal” 2006, vol. 3, s. 251–252.

30. P. Frąckowiak, Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Gramond, Poznań–Środa Wielkopolska 2009, s. 127.

31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach, Dz. U. 2010, nr 228, poz. 1489.

32. E. Goffman, Instytucje totalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich…

34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. 2013, poz. 532.

35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, Dz. U. 2011, nr 296, poz. 1755.

36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, Dz. U. 2011, nr 109, poz. 631.

37. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich, Dz. U. 2009, nr 107, poz. 894.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

Sposób weryfikacji:

Egzamin pisemny: test z pytaniami jednokrotnego wyboru i zadaniami otwartymi

K_W09 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

Sposób weryfikacji

Egzamin pisemny: test z pytaniami jednokrotnego wyboru i zadaniami otwartymi

K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

Sposób weryfikacji

Egzamin pisemny: test z pytaniami jednokrotnego wyboru i zadaniami otwartymi

K_K07 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

Sposób weryfikacji:

Ocena aktywności na wykładach, rozwiązywanie zadań problemowych na wykładach, egzamin pisemny: test z pytaniami jednokrotnego wyboru i zadaniami otwartymi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pytania otwarte

51% testu zalicza egzamin

Zakres tematów:

MODUŁ I. Instytucjonalny system resocjalizacyjny dla dzieci i młodzieży (1 godz.)

MODUŁ II. Patologie zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych (2 godz.)

MODUŁ III. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy i Młodzieżowy ośrodek socjoterapii (2 godz.)

MODUŁ IV. Schronisko dla nieletnich i Zakład Poprawczy (2 godz.)

MODUŁ V. Ośrodek Profilaktyczny Monar i Ochotniczy hufiec pracy (2 godz.)

MODUŁ VI. Policyjna izba dziecka i Ośrodek szkolno-wychowawczy (2 godz.)

MODUŁ VII. (2 godz.) System resocjalizacyjny dla dorosłych (2 godz.)

MODUŁ VIII. Areszt Śledczy i Zakład karny (2 godz.) – tryb stacjonarny

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, dyskusja, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
3 co drugi piątek (nieparzyste), 9:30 - 12:30, sala A6
Iwona Klonowska 53/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.