Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Resocjalizacja instytucjonalna 0800-ZS1-3GOF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2009.

2. Bartkowicz Z., Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości, Lublin 2013.

3. Bałandynowicz A., Probacja – system sprawiedliwego karania, Warszawa 2002.

4. M. Heine, Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania, [w:] M. Prokosz (red.), Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 48.

5. Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

6. M. Sztuka, Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, nr 1.

Literatura uzupełniająca;

1. M. Gawęcka, Transpozycja wychowania instytucjonalnego w świetle analizy porównawczej instytucji totalnej i symbolicznej, [w:] R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Wyd. AHE w Łodzi, Łódź 2012, s. 25–26.

2. J. Kusztal, Nieletni – nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2, s. 189.

3. Urban B., J. Stanik (red.), Resocjalizacja t.1 i 2, Warszawa 200714. .

4. Goffman, E.. Instytucje totalne, 2011 Sopot: GWP.

5. R. Opora, Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności, „Resocjalizacja Polska” 2010, nr 1, s. 218.

6.P. Frąckowiak, Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Gramond, Poznań–Środa Wielkopolska 2009, s. 127.

7. Sawicka, Probacyjne środki w profilaktyce i resocjalizacji nieletnich, [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności, 20–21 października 2000 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2001.

8. H. Machel, H. Lenczewska, Resocjalizacja młodzieży w warunkach izolacji społecznej – idea, możliwości i perspektywy, [w:] T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, s. 438.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi wymienić i scharakteryzować instytucjonalne formy oddziaływań resocjalizacyjnych, uwzględniając ich współczesne kierunki rozwoju

- potrafi kategoryzować rozwiązania w dziedzinie resocjalizacji instytucjonalnej, dokonując ich krytycznej analizy z uwzględnieniem teoretycznych podstaw przedmiotu

- potrafi organizować profesjonalne działania resocjalizacyjne, dostosowane do potrzeb jednostki i uwzględniające dostępne rozwiązania i specyfikę instytucji, w której przebywa

- ma umiejętność obserwacji, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych oraz interpretować je z punktu widzenia problemów i trudności edukacyjno-resocjalizacyjnych uczestników

- ma umiejętność postępowania w sposób profesjonalny i przestrzegający zasad etyki zawodowej, poszukując optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych zachowań jednostki, uwzględniając kontekst kulturowy ich działań

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna, kolokwium (zalicza 51%)

Zaliczenie przedmiotu;

Wymagane jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć korekcyjnych w wybranej placówce resocjalizacyjnej.

Ocenie poddana zostanie aktywność oraz frekwencja w ramach wizyt hospitacyjnych w placówkach.

Student ma prawo do 1 nieobecności nieusprawiedliwionej , pozostałe nieobecności zobowiązany jest zaliczyć na konsultacjach.Do zaliczenia ćwiczeń wymagany jest udział w minimum dwóch placówkach resocjalizacyjnych oraz prezentacja programu oddziaływań resocjalizacyjnych w hospitalizowanych instytucjach. Student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość uzyskanej oceny z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Analiza ewaluacji systemów resocjalizacji w Polsce i na świecie oraz współczesnych tendencji penitencjarnych.

2.Organizacja instytucji karnych oraz specyfika pracy resocjalizacyjnej wobec nieletnich i dorosłych sprawców czynów karalnych.

3. Problemy pełnienia konstruktywnych ról społecznych i programy wzmacniające role społeczne osadzonych w placówkach izolacyjnych.

4. Resocjalizacja instytucjonalna nieletnich – charakterystyka młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, policyjnej izby dziecka, schroniska dla nieletnich , zakładu poprawczego, młodzieżowych ośrodków leczenia uzależnień.

5. Resocjalizacja dorosłych – formy instytucjonalne (więzienie jako instytucja resocjalizacyjna, Monar). Zjawisko podkultury przestępczej. Pomoc postpenitencjarna.

6. Wizyty hospitacyjne w wybranych instytucjach resocjalizacyjnych. Analiza dobrych praktyk.

7. Realizacja autorskich projektów korekcyjnych w wybranych placówkach resocjalizacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja multimedialna, metody terenowe, praca w grupach, metoda projektów, pokaz, metody dydaktyczne poszukujące ( doświadczeń, obserwujące, projektu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
9 co drugi wtorek (parzyste), 15:30 - 18:15, sala A110
Piotr Chlebowski 26/ szczegóły
10 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:45, sala A110
Piotr Chlebowski 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.