Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych 0800-ON1-3BEP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Diagnostyka i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym (red. M. Deptuła). Bydgoszcz 2003.

Ewaluacja w pracy socjalnej (red) J.Szymanowska,Kraków 2011

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, t. II, Warszawa 2003; t. VI, Warszawa 2005.

Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego,(red) R. Szczepaniak,J. Wawrzyniak, Łódź 2012

L. Pytka,Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa2008

Ewaluacja w służbach społecznych, (red) B. Szatur- Jaworowska

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (fragmenty);

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z dnia 8 marca 2005 r.;

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych z dnia 6 lipca 2006 r.;

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii;

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (fragmenty);

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach Śledczych.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach K_ W07

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań K _UO2

Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki K_KO3.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, test klasyczny, 65% poprawnych odpowiedzi zalicza egzamin

Zakres tematów:

Przedmiot ma za zadanie z jednej strony zapoznać studenta diagnozą wielu obszarów funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ważnym elementem zajęć będzie analiza relacji pomiędzy wychowankami a wychowawcami, czy jednostką i instytucją. Przystępując do zajęć, student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej, jak również z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich.

Tematyka wykładów:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w świetle aktów prawnych

- Wybrane obszary diagnozy instytucji opiekuńczo-wychowawczej

- Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych - zasoby i potencjał

- Ewaluacja pracy instytucji opiekuńczo-wychowawczych

- Diagnoza klimatu społecznego instytucji opiekuńczo-wychowawczej

- Losy wychowanków instytucji opiekuńczo -wychowawczej

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 8:30 - 11:45, sala B124
Jolanta Muszyńska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.