Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych 0800-ON1-3BEP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA:

-Balcerzak-Paradowska B., Ocena systemu opieki instytucjonalnej nad dzieckiem w Polsce (w): Sadowska-Snarska C. (red.), System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, WSE w Białymstoku, Białystok 2007.

-Kaczmarek M., Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”, 2012, nr2.

-Luberadzka-Gruca J., Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”, 2011, nr 10.

-Połeć U. (red.), Wychowankowie domów dziecka. Nowe szanse lepsze jutro, SWSPiZ, Łódź 2008.

-Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Impuls, Kraków 2001.

-Drozdowski L., Weigl B. (red.), Rodzinny dom dziecka -opieka, wychowanie, terapia, Warszawa 2011.

-Ruszkowska M., Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności, Warszawa 2013.

-Sajkowska M., Stygmat instytucji: społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka, Warszawa 1999.

-Kolankiewicz M. (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, WSiP, Warszawa 1998.

-Winogrodzka L., Rodziny zastępcze i ich dzieci, Lublin 2007.

-Racław-Markowska M., Legat S. (red.), Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą -od form instytucjonalnych do rodzinnych, Warszawa 2004.

-Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.

-Gumienny B., Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci "Nasza Chata", Rzeszów 2005.

-Kamińska U., Zranione dzieciństwo: wychowankowie Domu Dziecka mówią, Katowice 2000.

-Broża P., Były wychowanek domu dziecka oskarżenie czy wyrok? [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009, nr 4, s. 39-44.

AKTY PRAWNE:

1)Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720).

4) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

5) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana prze Polskę od dnia 7 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526).

6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

8) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

10) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001r. w sprawie zakładów kuratorskich.

11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych z dnia 6 lipca 2006r.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach K_ W07

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu

analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań K _UO2

Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki K_KO3

Metody i kryteria oceniania:

-aktywność i przygotowanie do zajęć;

-obecność na zajęciach;

-realizacja projektu diagnostycznego;

-kolokwium pisemne w postaci testu z zamkniętymi i otwartymi pytaniami.

Do zaliczenia ćwiczeń może przystąpić student, który uczestniczył w zajęciach, zrealizował projekt diagnostyczny w wyznaczonym terminie oraz uzyskał minimum 51% punktów z kolokwium pisemnego. Absencje należy zaliczyć ustnie podczas konsultacji nauczyciela prowadzącego ćwiczenia (w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od absencji). Możliwa jest jedna nieobecność niewymagająca zaliczenia omawianych treści.

Zakres tematów:

1. Definicja, rodzaje i funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2. Przegląd ustaw i rozporządzeń związanych z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.

3. Sukcesy i porażki w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

4. Diagnoza i ewaluacja pracy instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

5. Sytuacja wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych (społeczne postrzeganie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych).

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich wychowankowie w filmie dokumentalnym i fabularnym.

7. Diagnoza losów wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Metody dydaktyczne:

-dyskusja

-pogadanka

-burza mózgów

-praca z tekstem

-metoda eksponująca (film)

-metoda projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala B124
Julia Szabuńko 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.