Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1 0400-PS2-1SEMM8
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 2
Literatura:

Literatura podstawowa

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Nycz R. (red.) 2004, Punkt widzenia w tekście i dyskursie, Lublin.

Z. Bilut-Homplewicz, 2013, Między wieloznacznością a uprecyzyjnieniem pojęcia „dyskurs”. Miejsce tekstu w germanistycznych pojęciach dyskursu, „Stylistyka” XXII, s. 27-46.

P. Bytniewski 2000, Genealogia dyskursu: problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia, Lublin.

A. Duszak, 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

S. Gajda, 1999, Język nauk humanistycznych, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków, s. 12-32.

S. Grabias, 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008.

I. Szczepankowska, 2014, Integracyjny wymiar współczesnej analizy dyskursu w świetle prac językoznawczej szkoły francuskiej, „Stylistyka”, t. XXIII, 2014, s. 31-48.

Witosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Katowice.

Literatura uzupełniająca

Anusiewicz J, Bartmiński J. (red.), 1998, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, Wrocław.

Bartmiński J. (red.), 1999, Językowy obraz świata, Lublin.

P.P. Chruszczewski (red.) 2004, Aspekty współczesnych dyskursów, Kraków.

T. A. von Dijk /red./ 2001, Dyskurs jako struktura i proces. Praca zbiorowa, tłum. G. Grochowski, Warszawa.

M. Foucault 1977, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, wstęp J. Topolski, Warszawa.

S. Gajda, 2007, Współczesny polski dyskurs komiczny, w: Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, M. Rumińska, Lublin, s. 11-19.

M. Krauz, S. Gajda (red.) 2005, Współczesne analizy dyskursu: kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, Rzeszów.

M. Maciąg, 2012, Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Zielona Góra.

E. Malinowska, 2001, Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole.

E. Miczka, 2002, Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu, Katowice.

P. Ricoeur,1988, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybrała i wstępem poprzedziła K. Rosner, przeł. P. Graff i K. Rosner, Warszawa.

Witosz B. (red.), 2006, Style konwersacyjne, Katowice.

M. Wojtak, 2015, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin.

Zakres tematów:

1) Język w komunikacji społecznej - zakres problematyki

2) Pojęcie dyskursu i kryteria wyodrębniana jego odmian

3) Metody analizy słownictwa danej odmiany dyskursu (słów kluczowych, terminologii, związków frazeologicznych)

4) Gatunkowe wzorce wypowiedzi właściwe różnym odmianom dyskursu (opis wyznaczników poznawczych, strukturalnych, stylistycznych i pragmatycznych)

5) Identyfikacja strategii komunikacyjnych nadawców wypowiedzi

6) Ustalanie wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu.

7) Zasady naukowego opracowania materiału badawczego

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja, referat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 143
1/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.