Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF3 - umiejętności łączone 2 0400-HF1-3PUL2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

„Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Production écrite niveaux C1/C2”, M. Causa, B. Mègre, Didier, 2008 ;

„Production écrite niveaux B1/B2”, D. Dupleix, B. Mègre, Didier, 2007 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

„Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais”, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003 ;

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français. Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observate

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasady redagowania syntezy i dysertacji (tekstu argumentacyjnego). K_W09, K_W10, K_W11

2.Student zna różnorodne style wypowiedzi i rejestry języka. K_W13

3.Student potrafi zredagować syntezę i dysertację. K_U06

K_U07, K_U08, K_U09, K_U13

4.Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne. K_U01, K_U06, K_U08

5. Student potrafi zastosować właściwy styl i rejestr wypowiedzi dla danego typu tekstu. K_U08, K_U11, K_U12

6.Student potrafi dobrać właściwy zestaw argumentów do danego tematu wypowiedzi. K_U07, K_U13

7.Student potrafi dokonać analizy dokumentu pisanego lub wypowiedzi ustnej, także obejmujących słownictwo specjalistyczne. K_U06

8.Student potrafi zabrać głos w debacie na tematy z życia społecznego, politycznego, kulturalnego, popularnonaukowe… K_U07, K_U08, K_U09, K_U12, K_U13

9.Student potrafi współpracować w grupie i kierować pracą zespołu K_K02

10.Student rozumie wagę i wartość różnorodności kulturowej, światopoglądowej, ze względu na wiek, pochodzenie, orientację psychoseksualną itd. oraz znaczenie dyskusji na tematy różnorodności K_K03, K_K07, K_K08

Sposoby weryfikacji: testy pisemne, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie pisemne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Student, który uzyskał ocenę pozytywną przystępuje do egzaminu z PNJF.

Obecność na zajęciach – dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Pozostałe student zalicza podczas dyżuru osoby prowadzącej zajęcia.

Zaliczone ćwiczenia: pozytywne zaliczenie testów cząstkowych ( ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, dyktand oraz prac pisemnych). Pozytywna średnia ocen z kolokwiów. Oceniana jest przede wszystkim poprawność językowa (w tym stosowanie właściwego rejestru języka w danej sytuacji) oraz zgodność wypowiedzi z tematem, właściwy dobór argumentów oraz właściwych środków językowych w celu wyrażenia swojej opinii na dany temat. Ocenianie podlega również stopień aktywności studenta podczas ćwiczeń. Student, który pod koniec semestru nie uzyska wymaganej liczby punktów przystępuje do kolokwium poprawkowego.

Zakres tematów:

Zagadnienia gramatyczne:

- czasy przeszłe

- wyrażenia czasowe

- tryb subjonctif

-wyrażenia opinii, uczuć, przyczyny, skutku, celu, sprzeciwu

- zaimki proste i złożone

- strona bierna

- zdania warunkowe

Słownictwo:

- rodzina

- cechy charakteru

-części ciała

- wygląd fizyczny

- turystyka

-miasto, architektura

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia pisemne gramatyczne i leksykalne, dyktanda, tłumaczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 4A
Jerzy Koniecko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.