Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna 0800-ZN1-2PRE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna .W stronę działań kreujących ,Impuls, Kraków 2014

- M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2013

- L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wydawnictwo APS, Warszawa 2001 lub 2004 i ich wznowienia.

· M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006.

· B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2007.

M. Michel, Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej: perspektywa resocjalizacyjna, Wyd. UJ, Kraków 2016.

R. Szczepanik, Stawanie się recydywistą : kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Wyd. UŁ, Łódź 2015

M. Muskała, "Odstąpienie od przestępczości" w teorii i praktyce resocjalizacyjnej , Wyd UAM, Poznań 2016

K. Sawicki, Diady, kliki, gangi. Młodzież społecznie nieprzystosowana w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018

Literatura uzupełniająca:

· K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Cz .Czapów, S. Jedlewski, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971

A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012

J. Kurzępa, Młodzież pogranicza - "świnki" czyli O prostytucji nieletnich, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

A. Barczykowska, S. Dzierżyńska-Breś, M. Muskala, Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo UAM, Poznań 2015

· E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008.

· M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1996.

J. Terpstra, Youth subculture and social exclusion, "YOUNG" 2006 nr 2(14), s.83-99.

M. Noszczyk-Bernasiewicz, Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary, "Resocjalizacja Polska" 2016 nr 11 s.145-162.

Efekty uczenia się:

K_W01

Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_U02

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów, wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych

K_U10

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania oraz projektowania strategii działań profilaktycznych i naprawczych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów w pracy resocjalizacyjnej

Sposób weryfikacji:

· opracowanie studium przypadku nieletniego (przez 1-2 studentów) na podstawie współpracy z podopiecznym służby kuratorskiej (lub innej instytucji zajmującej się młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym bądź społecznie nieprzystosowaną. Oceniana będzie

a) praca studenta: zakres wyczerpania tematu, poprawność merytoryczna i językowa, odwołanie do źródeł zakresu resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym, zaangażowanie grupy do wspólnej pracy

b) jakość indywidualej oceny studium przypadku dokonywana przez studentów online metodą blind peer review,

· Ocena aktywności i obecności na ćwiczeniach, dotrzymanie terminu opracowania i prezentowania zadanego materiału.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia,

· Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

a) oceniania ciągłego-aktywność studenta na zajęciach;

b) opracowanego studium przypadku

c) jakości indywidualnej oceny studium przypadku dokonanej metodą blind peer review

Formy zaliczenia

- praca pisemna (studium przypadku)

- praca online (ocena indywidualna studium przypadku)

· Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4

Zakres tematów:

- Nieletni - ogólna charakterystyka problemu

- Reagowanie wychowawcze i sytuacje wychowawcze

- Obserwacja i wywiad jako metody badań w resocjalizacji

- Nieprzystosowanie społeczne - definiowanie, typologie, uwarunkowania.

· Resocjalizacja w środowisku otwartym

- Resocjalizacja - terminy pokrewne

- Współczesne dylematy (re)socjalizacyjne,

- Risk-Need-Responsivity - charakterystyka koncepcji

- Good Lives Model - charakterystyka koncepcji

Metody dydaktyczne:

dyskusja, warsztaty grupowe, praca w grupach, nauczanie problemowe, critical friends

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 15:15, sala A209
Katarzyna Zielińska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.