Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia rodziny 0800-SN1-2GUH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

a) T. Szlendak, Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010

b) F. Adamski, Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

c) F. Adamski (red.), Miłość, małżeństwo, rodzina, Kraków: Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1978.

d) L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin : TN KUL, 2003

e) W. Majkowski (red.), Rodzina: dobro zagrożone, Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015.

f) K Gryżenia (red.), Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2009.

Efekty uczenia się:

1. wiedza: student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami K_W08

Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne

2. zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania K_W09

Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne

3. umiejętności: potrafi korzystać z wiedzy socjologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych K_U02

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas wykładu moderowana przez prowadzącego zajęcia

4. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania K_U04

Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne; dyskusja podczas wykładu moderowana przez prowadzącego zajęcia

5. Kompetencje: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć, moderowana przez osobę prowadzącą wykład

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu pisemnego składającego się z pytań zamkniętych, sprawdzającego znajomość treści omawianych podczas wykładów;

Student zaliczy test gdy uzyska 51% możliwych do zdobycia z testu

Podczas wykładów sprawdzana jest obecność - student ma prawo do jednej nieobecności na semestr - każda kolejna musi być zaliczona poprzez przygotowanie notatki z zadanego materiału.

Zakres tematów:

1. Socjologia rodziny - geneza powstania dyscypliny

2. Definicja rodziny, jej typy i funkcje

3. Małżeństwo i rodzina w różnych kulturach - chińskiej, japońskiej, indyjskiej, arabskiej, w prawosławiu, protestantyzmie

4. Współczesna rodzina - jej kształt i doświadczane problemy

5. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów osoba je prowadząca będzie wykorzystywała prezentację multimedialną jak też materiały inicjujące rozmowę ze studentami np. krótkie filmiki, krótkie zadania do wykonania przez studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 9:15 - 12:45, sala A207
Emilia Kramkowska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.