Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych 0800-SS2-1GTD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Kantowicz (red.), Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2010.

L. Korporowicz, Ewaluacja w edukacji, Warszawa 1997.

A. Kurowska, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011.

E. Marynowicz-Hetka, L. Filion, D. Wolska-Prylińska (red.), Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych - podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, Łódź 2014.

K. Ornacka, Ewaluacja jako nowe wyzwanie dla pracy socjalnej. Nadzieje i rozczarowania, (w:) K. Marzec-Holka (red.), Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, Bydgoszcz 2003 T.1.

K. Ornacka, Ewaluacja. Miedzy naukami społecznymi i praca socjalną, Kraków 2003.

B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, Warszawa 2010.

M. Szpunar (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

J. Szymanowska (red.), Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka, Kraków 2011.

Z. Tarkowski, Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2000.

Efekty uczenia się:

Student

Rozumie źródła pracy socjalnej. Zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym. KW_01 (dyskusja, konsultacje, ocena pracy zespołowej)

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej. KW_03 (dyskusja, konsultacje, ocena pracy zespołowej)

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych

oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i

diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej. KW_12 (dyskusja, konsultacje)

Posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej. Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji. KU_04 (dyskusja, konsultacje)

Posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski oraz wskazuje kierunki dalszych badań. KU_06 (dyskusja, konsultacje, ocena pracy zespołowej)

Jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki. KK_03 (dyskusja, konsultacje)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 51% pkt. możliwych do uzyskania) z pisemnej pracy wykonywanej zespołowo (analiza wybranych projektów społecznych na rzecz wybranej grupy adresatów) oraz rozwiązania zadań przygotowanych do poszczególnych modułów (forma kształcenia na odległość).

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do problematyki projektowania i ewaluacji w pracy socjalnej.

Projekt socjalny jako zorganizowane działanie społeczne (cele, etapy i skutki sprawnego działania).

Cechy, funkcje i błędy ewaluacji projektu socjalnych.

Typologie i kryteria urzędowe ewaluacji.

Typologie i kryteria pozaurzędowe ewaluacji.

Etapy procesu ewaluacji. Metody zbierania i analizy danych.

Ewaluacja a monitoring i audyt.

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów prowadzący omawia przygotowane treści z wykorzystaniem:

• prelekcji

• dyskusji

• narzędzi multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala A208
Joanna Szymanowska 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.