Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza 0800-S2-1YPPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Cudowska Agata, Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności, [w:] Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju, Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Wojciech Kojs, Piotr Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2011.

Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Pod przewodnictwem Jacques`a Delorsa, Wydanie polskie Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998.

Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Mirosław J. Szymański (red.), Wydawnictwo UAM, Poznań 2015.

Ekiert-Oldroyd Dorota, Dokąd zmierza edukacja? Wizje szkoły przyszłości w raporcie OECD, „Edukacja” nr 1/2002.

Elitarne szkolnictwo średnie w krajach Europy Zachodniej: studia z pedagogiki porównawczej, Agnieszka Gromkowska-Melosik (red.), Wydawnictwo UAM, Poznań 2015.

Gmerek Tomasz, Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Kępski Czesław, Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Kwiatkowski Stefan Michał, Uczenie się przez całe życie – memorandum Komisji Europejskiej, „Edukacja” nr 1/2002.

Mayor Federico, Przyszłość świata, przeł. Jerzy Wolf, Andrzej Janik, Wiktor Rabczuk, Fundacja Studiów Edukacyjnych, Warszawa 2001.

Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia, Komisja Europejska 1995. Wydanie polskie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997.

Nowakowska-Siuta Renata, Pedagogika porównawcza. Problemy stanu badań i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Nowakowska-Siuta Renata, Dmitruk-Sierocińska Katarzyna (red.), Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2018.

Potulicka Eugenia, Joanna Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Rabczuk Wiktor, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej: nowe konteksty, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007.

Systemy edukacji w krajach europejskich, Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Cech-Włodarczyk (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

www.eurydice.org (Informacje o systemach edukacyjnych na świecie). http://www.eurydice.org.pl/systemy_edukacji_w_Europie

www.cie.gov.pl/ (rządowe Centrum Informacji Europejskiej).

www.ecri.coe.fr (strona Rady Europy o edukacji)

www.europa.eu.int (strona Unii Europejskiej, wielojęzyczna)

www.unesco.org (strona główna UNESCO, wielojęzyczna)

Efekty uczenia się:

1. Studentka/Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z komparatystyki oświatowej do analizowania oraz interpretowania faktów oświatowo-wychowawczych na świecie, w kontekście sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej różnych krajów.

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena prezentacji zespołu, kolokwium zaliczeniowe.

2. Studentka/Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań w zakresie doskonalenia edukacji.

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena prezentacji zespołu, kolokwium zaliczeniowe.

3. Studentka/Student aktywnie realizuje indywidualne i zespołowe zadania dydaktycznych, potrafi współpracować w grupie.

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena prezentacji zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć ćwiczeniowych aktywizujących studentów do samodzielnej pracy indywidualnej i zespołowej. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sposób ciągły na podstawie punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie: 1) realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową, 2) oceny z kolokwium pisemnego oraz 3) obecności studenta na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach, która nie wymaga zaliczenia, pod warunkiem, że nie miała ona miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Do ubiegania się o zaliczenie niezbędna jest obecność studenta na 51% ćwiczeń, przy czym nieusprawiedliwione nieobecności skutkują obniżeniem końcowej oceny. Zaliczenie kolokwium pisemnego wymaga zdobycia przez studenta minimum 51% punktów.

Zakres tematów:

Międzynarodowa polityka oświatowa - priorytety Unii Europejskiej i przykłady rozwiązań (3 spotkania).

Strategie rozwoju edukacji w międzynarodowych raportach oświatowych (2 spotkania).

Tendencje w przemianach edukacyjnych na świecie (2 spotkania).

Systemy edukacyjne wybranych państw europejskich i pozaeuropejskich (3 spotkania).

Specyfika i dylematy szkolnictwa średniego w Europie (2 spotkania).

Nierówności w edukacji w neoliberalnym dyskursie wiedzy, władzy i polityki, studia przypadków (3 spotkania).

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, samodzielna praca studenta z literaturą przedmiotu, projekty zespołowe, praca w grupach, dyskusja, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala B125
Agata Cudowska 17/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 13:15, sala A204
Bożena Tołwińska 14/ szczegóły
3 każda środa, 13:45 - 15:15, sala A113
Bożena Tołwińska 16/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala B125
Marta Walewska 21/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala B125
Marta Walewska 20/ szczegóły
6 każda środa, 8:30 - 10:00, sala B223
Marta Walewska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.