Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia 0800-N1-1YPDL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Banach Cz., Pedeutologia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T.Pilcha – t.IV, Warszawa 2005, s.301 – 306.

• Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk, 2004.

• Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika-podręcznik akademicki, t.2 - rozdz. 7, Warszawa 2003.

• Krawcewicz S., Pedeutologia, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W.Pomykało, Warszawa 1993, s. 585-592.

• Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

• Nowosad J., Nauczyciel- wychowawca czasu polskich przełomów, Kraków 2002.

• Prokopiuk W.,Nauczyciel na polach humanizacji edukacji, Kraków 2010.

• Prucha J.,Pedeutologia [w:] Pedagogika, red. B.Śliwerski- t.2, Gdańsk 2006, s.293-316.

• Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

• Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków, 2013.

• Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, pod red. naukową H.Kwiatkowskiej, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

• Ferenz K., Kozioł E. (red.), Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

• Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach. Warszawa 2013.

• Michalak J. M., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2003.

• Piekarski J., Tomaszewska L., Być nauczycielem-uczestnikiem czy świadkiem procesu edukacyjnego?, Płock 2015.

• Speck O., Być nauczycielem. trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 - Student zna terminologię używaną w pedagogice, a odniesioną do osoby nauczyciela (miłość dusz ludzkich, "kontaktowość", zdatność wychowawcza, zdolności sugestywne, talent pedagogiczny, takt pedagogiczny) - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, wywiad/esej.

K_W13 - Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedeutologii, obejmującą terminologię, teorię i specyfikę działania

nauczycielskiego – osobliwości roli zawodowej i oczekiwane obszary kompetencji zawodowych - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, wywiad/esej.

K_W15 - Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej – specyfice nauczycielskiego działania w roli wychowawcy, dydaktyka, opiekuna, animatora - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, wywiad/esej;

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U12 - Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, wywiad/esej;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K04 - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji deontologicznej i przestrzegania zasad etyki zawodowej - sposób weryfikacji: wywiad/esej;

K_K05 - Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą nauczyciela w warunkach instytucji edukacyjnych, poszukuje optymalnych rozwiązań - sposób weryfikacji: wywiad/esej.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe (pisemne) na ocenę - obowiązkowe (51% poprawnych odpowiedzi uprawnia do zaliczenia kolokwium).

Fakultatywnie:

A. - przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z nauczycielem [kryteria oceny: 1. poprawnie opracowana koncepcja wywiadu (temat, problemy badawcze), 2. poprawnie skonstruowany kwestionariusz wywiadu (ustrukturyzowany, częściowo ustrukturyzowany lub swobodny) wraz z pulą pytań lub zagadnień, 3. autorski (własny) twórczy, refleksyjny komentarz dotyczący uzyskanych w wywiadzie informacji)]

lub

B. - esej "Aktualizacja idei wybranego kreatora XX wiecznej pedeutologii" [kryteria oceny: 1. adekwatność tematu do treści eseju; 2. spójność i poprawność językowa wypowiedzi; 3. twórczość i oryginalność pracy a przy cytatach dbałość o odwołania do źródeł].

Zakres tematów:

1. Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiczna; nauka o nauczycielu czy wiedza o nauczycielu? Zawód czy misja? Rozwój pedeutologii i jej miejsce w rodzinie nauk pedagogicznych.

2. Dorobek i ewolucja polskiej myśli pedeutologicznej: - Jana Władysława Dawida wzór osobowy nauczyciela jako miłość dusz ludzkich; - Marii Grzegorzewskiej idea służby dziecku; - Janusza Korczaka pogląd na rolę wychowawcy; - Józefa Mirskiego „Projekt nauki” o nauczycielu, czyli pedeutologii; - talent pedagogiczny w ujęciu Zygmunta Mysłakowskiego; - Antoniego B. Dobrowolskiego postulat wyższej kultury umysłowej w merytorycznym wyposażeniu nauczyciela; - idea opiekuna spolegliwego Tadeusza Kotarbińskiego; - współczynnik personalistyczny w myśli Bogdana Suchodolskiego jako wzmocnienie roli podmiotu w przyswajaniu i kształtowaniu świata - egzystencja nauczyciela jako praktykowanie postawy humanistycznej; - Bogdana Nawroczyńskiego nauczyciel jako współtwórca struktury duchowej podmiotu; - nauczyciel jako mistrz siebie w poglądach filozoficzno-pedagogicznych Jana Legowicza; kultura duchowa nauczyciela w stanowisku pedagogicznym Stefana Wołoszyna.

3. Przemiany funkcji zawodowych nauczyciela. Perspektywy nauczyciela i jego zawodu w kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Nauczyciel wobec zmian w społeczeństwie - nowe role, zadania.

4. „Konieczności” przygotowania nauczyciela do zawodu - modele/koncepcje edukacji nauczycielskiej, antynomie, spór wokół pojęcia kwalifikacji nauczycielskich i profesjonalizmu zawodu nauczycielskiego. Przygotowanie nauczyciela do zawodu - trudne pytania i problemy.

5. Funkcjonowanie nauczyciela w zawodzie – sytuacja społeczno-ekonomiczna nauczycieli (warunki życia i pracy) w Polsce na tle porównawczym.

6. Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły. „Wymiary kompetencji nauczycielskich” (np. wychowawczych, diagnostycznych, komunikacyjnych, medialnych i technicznych, organizacyjnych i kierowniczych).

7. O stawaniu się nauczycielem: humanistyczna koncepcja kształcenia nauczycieli A.W.Combsa i rola szkoły wyższej w tym zakresie.

8. Działania nauczyciela na rzecz własnego rozwoju – istota rozwoju zawodowego i osobistego nauczyciela - nauczyciel jako mistrz siebie, „dorabianie” się siebie w zawodzie jako proces świadomej autokreacji, narodziny „nauczyciela w nauczycielu”.

9. „Zawód nauczyciela w Europie- profil, wyzwania, kierunki zmian”; „kondycja” i status zawodu nauczycielskiego: nauczyciel w raportach edukacyjnych (Klub Rzymski, Biała Księga Komisji Europejskiej, UNESCO, Eurydice) – atrakcyjność zawodu nauczyciela jako wyzwanie XXI wieku; nauczyciele w poszukiwaniu nowych możliwości.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, metoda zadaniowa, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala C2.19
Elżbieta Krysztofik-Gogol 87/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.