Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 0800-SS1-2JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2013). English File Upper-Intermediate third edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

Zoom in on America,

The Guardian

Efekty uczenia się:

Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach programu drugiego roku studiów.

Potrafi przygotować większość prac pisemnych (np. eseje wyrażające opinie oraz przedstawiające różne stanowiska).

Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień (np. autoprezentacje, krótkie referaty).

Potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem specjalistycznym z dziedziny pracy socjalnej w stopniu umożliwiającym komunikację w języku obcym.

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (w tym z literatury naukowej i popularnonaukowej), związanych z pracą socjalna, posiłkując się podstawową terminologią specjalistyczną na poziomie Upper-Intermediate,

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- ocena aktywności w trakcie zajęć: konwersacje w parach i grupach, dyskusje w grupach, aktywne słuchanie, wypowiedzi pisemne,

- prace pisemne (esej, wypracowanie) - indywidualnie i w grupach,

- streszczenie publikacji naukowych,

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej,

- kolokwium, testy kontrolne, kartkówki,

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia i egzaminu:

- obecność i aktywny udział w zajęciach,

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną zadań (pisemnych i ustnych), zleconych w czasie lektoratu,

- przygotowanie do zajęć

Dopuszczalne nie więcej niż 3 nieobecności nieusprawiedliwione w roku.

Do zaliczenia wymagane jest minimum 50% obecności na zajęciach.

Zaliczenie na ocenę na koniec IV semestru.

Egzamin na ocenę po IV semestrze - w formie pisemnej.

Zakres tematów:

Zagadnienia językowe: formy czasownika, konstrukcje wyrażające przeszłość, czasowniki modalne, czasowniki wyrażające zmysły, strona bierna, mowa zależna, sposoby łączenia zdań złożonych, rzeczowniki policzalne, niepoliczalne i zbiorowe, określenia ilościowe, słownictwo ogólne i związane z kierunkiem pracy socjalnej.

Pisanie: esej (wyrażający opinię lub za i przeciw), streszczenie publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Zakres tematyczny:

- prezentacje – przygotowanie, przedstawienie, problemy,

- muzyka w życiu człowieka;

- zaburzenia snu;

- rozwiązywanie konfliktów;

- body language;

- przestępczość, zapobieganie, bezpieczeństwo,

- media i środki komunikacji;

- reklama; granice dziennikarstwa;

- praca i wybór zawodu; formy zatrudnienia; przebieg kariery; predyspozycje do zawodu;

- życie w dużych miastach;

- słynne postacie w historii;

- słynne wynalazki;

Wybrane zagadnienia z pracy socjalnej:

- bezrobocie i ubóstwo,

- metody pracy terapeutycznej, w tym arteterapia,

- praca z podopiecznymi z ograniczeniami (np. ludzi starszych, z niedowidzeniem lub niedosłuchem),

- rola wolontariatu,

- pracownik socjalny w zakładach karnych,

- przemoc w rodzinie,

- pomoc osobom uzależnionym,

- współpraca z domami opieki społecznej

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w formie lektoratów: praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala B124
Marzena Lubaszewska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.