Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy gospodarcze 0300-MS1-2WSG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Andrzej Wojtyna, Alternatywne modele kapitalizmu, Gospodarka Narodowa, 9 (196), Rok XVI, wrzesień 2005

Jerzy Woś, Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXIII, Zeszyt 4, 2001

Rafał Woś, Socjalizm dla bogatych, wolny rynek dla biedaków. Dlaczego system gospodarczy jest niesprawiedliwy?, Dziennik Gazeta Prawna, 11 lipiec, 2014

Stanisław Wesołowski, Założenia i rozwój koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech, referat konferencyjny PTE 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów ewolucji międzynarodowych stosunków gospodarczych i umiejscowienia nauko o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk ekonomicznych S

Umiejętności

1. Posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów społecznych o zasięgu ponad krajowym

2. Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

Kompetencje

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie oceny aktywności studentów. Przyjmuje się następujące założenia w zakresie metody oceny:

1) Na wszystkich zajęciach łącznie każdy student może zdobyć maksymalnie 15 punktów ( maksymalnie po trzy punkty na 1 zajęciach)

2) Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest zdobycie minimum 8 punktów

3) Oceny kształtują się następująco: 15 – ocena bardzo dobra, 14 – ocena dobra +, 13-12 – ocena dobra, 11 ocena dostateczna +, 10-8 –ocena dostateczna

Zakres tematów:

Łącznie przedmiot przewiduje 15h zajęć. Godziny zostaną przeznaczone na realizację poniższych zadań:

1 h – zagadnienia wstępne, przedstawienie schematu i struktury zajęć wraz ze schematem oceniania

2 h – omówienie struktury tekstów przekazanych studentom do samodzielnej lektury wraz ze wskazaniem metod analizy i interpretacji tekstów naukowych

10h – konwersacje związane z tematyką tekstów przekazanych studentom do badania i analizy

1h – debaty grupowe moderowane przez prowadzącego

1h – podsumowanie aktywności studentów wraz z udzieleniem indywidulanych uwag i wskazówek

Wykaz tekstów:

Andrzej Wojtyna, Alternatywne modele kapitalizmu, Gospodarka Narodowa, 9 (196), Rok XVI, wrzesień 2005

Jerzy Woś, Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXIII, Zeszyt 4, 2001

Rafał Woś, Socjalizm dla bogatych, wolny rynek dla biedaków. Dlaczego system gospodarczy jest niesprawiedliwy?, Dziennik Gazeta Prawna, 11 lipiec, 2014

Stanisław Wesołowski, Założenia i rozwój koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech, referat konferencyjny PTE 2011

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana

Uproszczona debata oksfordzka

Sesja pytań i odpowiedzi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 318
Dorota Roszkowska 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.