Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej 0300-MS2-1MET
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa2006

K. Kuciński, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 2006.

M. Blaug, The Methodology of Economics or How Economists Explain, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Literatura uzupełniająca

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badan terenowych, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001.

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE 2004.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – sposób weryfikacji

1MET_U01 – ocena planu badawczego z narzędziem badawczym

1MET_U02 –ocena planu badawczego z narzędziem badawczym

1MET_K01 - ocena w trakcie ustnego zaliczenia końcowego oraz obserwacja w trakcie ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Wyniki prac związanych z przygotowaniem planów badawczych kończą się przygotowaniem spójnych opracowań zbiorczych. Umiejętności nabywane w trakcie opracowywania planów badań i przygotowania w ich ramach kwestionariuszy badawczych weryfikowane są poprzez ocenę pisemnych prac indywidualnych lub grupowych. Przygotowane prace są oceniane także w trakcie ustnego zaliczenia końcowego, w ramach którego weryfikowane są także efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych. Prace oceniane są w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt.

Zakres tematów:

2. Formułowanie problemów badawczych i etapy procesu badawczego

2.1 Pojęcia i ich konceptualizacja, czyli wyjaśnienie pojęć

2.2 Problem badawczy -Zmienne i związki pomiędzy zmiennymi

2.3 Operacjonalizacja

2.4 Stawianie hipotez badawczych

3. Plan badawczy

3.1. Klasyczny plan eksperymentalney

3.2. Quasi-eksperymentalny

3.3. Przekrojowy,

3.4. Preeksperymentalny)

3.5. Formy zbierania danych i zasada triangulacji

4. Jakościowe badania terenowe

4.1. Obserwacja uczestnicząca

4.2. Wywiad pogłębiony

4.3. Grupy fokusowe

5. Badania sondażowe

5.1. Metody zbierania danych sondażowych z udziałem ankietera i wypełniane samodzielnie przez respondentów

5.2. Sondaże ilościowe z pytaniami zamkniętymi i jakościowe z pytaniami otwartymi

5.3. Konstruowanie kwestionariuszy badawczych

5.4. Zasady prowadzenia wywiadów

6. Wtórna analiza danych – badania niereaktywne

6.1. Analiza treści

6.2. Analiza istniejących danych statystycznych

6.3. Analizy historyczno-porównawcze

6.4. Analiza wtórna

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Projekty w formie opracowania planów badawczych wraz z narzędziami badawczymi przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 201
Bogusław Plawgo 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.