Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalizacja współpracy gospodarczej 0300-MS2-1RWG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT

2. Czerewacz-Filipowicz K., Konopelko A., Regional Integration Processes in the Commonwealth of Independent States. Economic and Political Factors, Springer 2017.

3. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Politechnika Białostocka, Białystok 2016.

4. Czernichowski K., Integracja Afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu, Warszawa 2010.

5. Gawrycki M.F. (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa 2007.

6. Jędrzejczyk-Kuliniak K, Kwieciński L., Michalski B., Stadtmuller E. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

7. Hirata H., Kose M.A., Otrok Ch., Regionalization vs. Globalization, International Monetary Fund, 2013, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1319.pdf

8. Hughes J., Sasse G., Gordon C., Houndmills, Europeanization and regionalization in the EU’s enlargement to Central and Eastern Europe : the myth of conditionality, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004.

9. Klecha-Tylec K., Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

10. Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.

11. Orłowska R., Żałądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.

12. Oziewicz E. (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2001.

13. Rymarczyk J., Wróblewski M. (red.), Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.

14. Skulska B., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

1RWG_W03 - egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst (3,0).

Zakres tematów:

1. Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty (2h)

2. Regionalizm i regionalizacja w gospodarce światowej (2h)

3. Istota i etapy integracji gospodarczej (2h)

4. Globalizacja a regionalizacja (2h)

5. Handel międzynarodowy w ujęciu globalnym i regionalnym. Teoria i analiza danych statystycznych. (3h)

6. Międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych w warunkach globalizacji i regionalizacji. Teoria i analiza danych statystycznych. (2h)

7. Korporacje transnarodowe jako podmioty regionalizacji (2h)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 207
Dorota Roszkowska 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.