Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna 0300-ES1-1GPZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. T. Komornicki, J. Solon, P. Śleszyński, M. Więckowski, Planowanie przestrzenne w gminach, wyd. Sedno, Warszawa 2012.

3. A. Karwińska, Gospodarka Przestrzenna. Uwarunkowania Społeczno-Kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

4. W. A. Gorzym-Wilkowski, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

5. Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, pod red. L.Kupca, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póź. zm.

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póź. zm.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60.

Efekty uczenia się:

1GPZ _W01 - Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne, w tym gospodarki przestrzennej

1GPZ _W02 - Student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych

itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródlach, naturze, zmianach i sposobach działania w procesie gospodarowania przestrzenią.

1GPZ _U01 - Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwiązywania problemów z zakresu nauk ekonomicznych

1GPZ _U02 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności), zaliczenie kolokwium pisemnego w postaci testu zamkniętego.

W skłąd oceny końcowej wchodzą punkty z aktywności oraz kolokwium.

Rozkłąd procentowy oceny końcowej przestawia się następująco:

- ocena dostateczna (3) – 51-60%

- ocena dostateczna plus (3+) – 61-74%

- ocena dobra (4) – 75-84%

- ocena dobra plus (4+) – 85-94%

- ocena bardzo dobra (5) – 95-100%

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

1. Zajęcia wprowadzające: omówienie programu, literatury, warunków zaliczenia – 2 godziny

2. Pojęcia wprowadzające do nauki o gospodarce przestrzennej – 2 godz

 pojęcia: przestrzeń, atrybuty przestrzeni, struktura przestrzeni, gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie przestrzenne, rozwój społeczno-gospodarczy i jego czynniki )

3. Terytorialna organizacja państwa i społeczeństwa- 2h

 Podziały administracyjne i specjalne, Gmina jako podstawowy zespół produkcyjno – usługowy, Organy samorządu terytorialnego i ich przedmiot działania, Znaczenie samorządu terytorialnego.

4. Lokalizacja działalności gospodarczej -2h

 Analiza czynników lokalizacyjnych na przykładzie województwa podlaskiego, Analiza barier lokalizacyjnych na przykładzie województwa Podlaskiego.Ćwiczenie praktyczne dotyczące lokalizacji inwestycji.

5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – analiza – 4 godz

6. Zaliczenie – 2 godziny

7. Ustawa prawo-budowlane – 4 godziny

8. System zagospodarowania przestrzennego -2h

Środowisko przyrodnicze, System produkcji, Osadnictwo i rozmieszczenie ludności, System infrastruktury

9. Planowanie i zagospodarowanie obsarów miejskich - 2 godziny

Programowanie i strategie rozwoju lokalnego i regionalnego. Fazy rozwoju miast. Konkurencyjność miast i regionów. Marketing miasta i regionu. Problematyka zrównoważonego kształtowania miast i regionów. Główne tendencje i problemy współczesnych miast i regionów.

10. Rewitalizacja obszarow zurbanizowanych – 2 godziny

11. Planowanie i zagospodarowanie obszarów wiejskich – 2 godziny

(prezentacje/ referaty/wystąpienia studentów studentów w parach na określone tematy)

12. Ustawa o drogach publicznych -analiza – 2 godziny

13. Zaliczenie – 2 godziny

Metody dydaktyczne:

prace zespołowe, realizacja zadań, konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 303
Ewelina Mielech 26/27 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 303
Ewelina Mielech 24/27 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 303
Ewelina Mielech 25/27 szczegóły
4 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 304
Alicja Gołębiowska 28/27 szczegóły
5 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 318
Alicja Gołębiowska 27/27 szczegóły
6 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 317
Alicja Gołębiowska 20/27 szczegóły
7 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 316
Alicja Gołębiowska 20/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.