Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska 0300-ES1-1ESR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002

Dobrzańska G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

EKS_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko KA6_W01, KA6_W02

EKS_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w podejmowaniu decyzji, w tym związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych KA6_UW5

EKS_K01 prawidłowo identyfikuje dylematy związane z funkcjonowaniem konsumentów i przedsiębiorstw w środowisku naturalnym - weryfikacja w czasie dyskusji i prac grupowych na zajęciach

EKS_K02 jest przygotowany do udziału w projektach, w tym związanych z wyceną dóbr i usług środowiskowych, a także ekonomiką ochrony środowiska - weryfikacja w czasie dyskusji oraz prac indywidualnych i grupowych w czasie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie co najmniej 50% punktów+1 punkt z form aktywności w trakcie realizacji ćwiczeń (praca w grupach, prace case study, zadania i ćwiczenia, kolokwium).

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być odpracowane w trakcie konsultacji. Student w celu zaliczenia nieobecności opracowuje zadany materiał, a następnie w trakcie dyskusji bądź pisemnie potwierdza poziom opakowania materiału

Zakres tematów:

1,2 Wprowadzenie do ekonomii środowiska. Współczesne zagrożenia środowiska (stacjonarne 4 godz.)

– Opracowanie w grupach i przedstawienie w czasie zajęć danych o skutkach poszczególnych problemów ekologicznych (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, zmniejszanie różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie wód, gleb, deforestacja, pustynnienie, odpady)

3. Zasoby środowiska – klasyfikacja i gospodarowanie (reguła Hotellinga, MSY) (stacjonarne - 2 godz.)

– ćwiczenia dotyczące klasyfikacji zasobów środowiska i gospodarowania nimi

4. Zasoby środowiska – diagnoza stanu i wykorzystanie (stacjonarne - 2 godz.)

– Opracowanie w grupach i przedstawienie na forum grupy danych o poszczególnych kategoriach zasobów środowiska

5. Metoda wyceny warunkowej CVM (stacjonarne 2 godz.)

- ćwiczenia dotyczące założeń i zasad poszczególnych metod

- praca własna: studenci w ramach projektu grupowego mają opracować scenariusz badania metodą CVM (omówienie wyników prac za miesiąc)

6. Identyfikacja efektów zewnętrznych (stacjonarne 2 godz.)

- ćwiczenia dotyczące identyfikacji efektów zewnętrznych

7. Internalizacja efektów zewnętrznych (stacjonarne 2 godz.)

– gra w handel emisjami, omówienie wyników

8. Dobra publiczne – identyfikacja dóbr publicznych w ochronie środowiska, gra ekonomiczna (stacjonarne 2 godz.)

9. Uklubowienie dóbr publicznych (stacjonarne 2 godz.)

– studium przypadku dotyczące uklubowienia dóbr publicznych

10. Metoda wyceny warunkowej CVM – kontynuacja (stacjonarne 2 godz.)

- omówienie założeń badań wykonanych przez studentów

11-12. Instrumenty polityki ekologicznej – podatki i opłaty środowiskowe w Polsce (stacjonarnie 2 godz. e-learning – 2 godz.)

– identyfikacja zasad i obliczanie opłat środowiskowych na podstawie analizy przepisów, w grupach (na ćwiczeniach stacjonarnych) oraz samodzielnie (e-learning).

13-14 Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie (4 godziny stacjonarnie – identyfikacja i ocena kryteriów środowiskowych, planowanie działań zmniejszających oddziaływanie na środowisko, ekologiczna analiza cyklu życia produktu – identyfikacja oddziaływań w cyklu życia

15. Kolokwium zaliczeniowe – (stacjonarne 2 godz.)

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda case study, wykonywanie zadań indywidualnie i w grupach, gra ekonomiczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 317
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 24/27 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 317
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 23/27 szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 317
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 25/27 szczegóły
4 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 207
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 27/27 szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 206
Tomasz Poskrobko 28/27 szczegóły
6 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 206
Tomasz Poskrobko 22/27 szczegóły
7 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 206
Tomasz Poskrobko 20/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.