Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki 0200-BS1-1BIK
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2009.

2. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii, Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

3. E.U. Kurczyńska, D. Borowska-Wykręt, Mikroskopia świetlana w badaniach komórki roślinnej, PWN Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Drewa, Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Bydgoszcz, 2007.

2. S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, PWN Warszawa, 2004.

3. J. Kuryszko, J. Zarzycki, Histologia zwierząt, PWRiL, Warszawa, 2000.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów zachodzących w komórkach.

2. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją.

3. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i barwień jak też analizy uzyskanych wyników.

4. Student rozpoznaje podstawowe typy komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych.

5. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki).

2. Dwa przekrojowe sprawdziany pisemne w formie testu zamkniętego.

3. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników.

4. Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania komórek i tkanek.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych. Student może opuścić dwa zajęcia bez konieczności zaliczenia. Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Sprawdziany pisemne w postaci testów otwartych i zamkniętych.

3. Bieżąca ocena wyników pracy studentów podczas zajęć.

4. Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania komórek i tkanek.

Zakres tematów:

1. Żywotność komórek – wpływ czynników środowiska na przeżywalność komórek. Ocena przyrostu liczby komórek w zależności od warunków środowiska, obserwacja ruchu chloroplastów w liściu moczarki kanadyjskiej w mikroskopie świetlnym i fluorescencyjnym, ocena żywotności komórek drożdży metodami mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej, badanie tempa przyrostu liczby komórek drożdży w zależności od składu pożywki przy u życiu komory Bürkera.

2. Struktura i ultrastruktura jądra komórkowego, charakterystyczne dla jądra procesy metaboliczne, obserwacja jądra komórkowego po reakcji Feulgena i barwieniu DAPI, reakcja Brasheta, oranż akrydyny.

3. Matriks zewnątrzkomórkowa (ECM), substancje wydzielane pozakomórkowo przez komórki roślin i zwierząt oraz ich znaczenie, barwienie ścian komórek roślinnych metodami cytochemicznymi i fluorescencyjnymi.

4. Budowa i funkcjonowanie, składniki chemiczne błony elementarnej, właściwości fizykochemiczne błony, badanie oporności osmotycznej erytrocytów z wykorzystaniem spektrofotometru.

5. Mitochondria, ich ultrastruktura i rola metaboliczna, analiza lokalizacji i ruchów mitochondriów w komórkach roślinnych (cebula) i grzybów (drożdże) po przyżyciowym barwieniu zielenią Janusa B.

6. Frakcjonowanie organelli komórkowych metodą wirowania różnicowego jako jedna z metod poznawania struktury komórek, zasady wirowania różnicowego, uzyskanie i identyfikacja frakcji chloroplastowej.

7. Substancje zapasowe komórek roślinnych, zwierzęcych i grzybów, typy, występowanie i struktura chemiczna substancji zapasowych, wykrywanie skrobi zapasowej w komórkach bulwy ziemniaka, obserwacja inuliny w bulwie korzeniowej dalii, obserwacja lipidów i polisacharydów w granulocytach krwi.

8. Zróżnicowanie budowy, kształtu i rozmiarów komórek, obserwacje mikroskopowe różnych typów komórek roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych i ich pomiary z wykorzystaniem mikrometru okularowego, powiązanie kształtów, rozmiarów komórek z ich funkcją na przykładzie wybranych tkanek roślin i zwierząt.

9. Podziały komórek, wpływ czynników zewnętrznych na ich intensywność i prawidłowość, obserwacja stadiów mitozy w komórkach stożka wzrostu korzenia cebuli, obliczanie indeksu mitotycznego i indeksu fazowego, identyfikacja zaburzeń mitozy wywołanych alkoholem etylowym w komórkach stożka wzrostu korzenia cebuli.

10. Sprawdzian

11. Etapy preparatyki histologicznej – metoda parafinowa (przygotowanie tkanki, utrwalanie, zatopienie, krojenie na

mikrotomie), zasady i etapy barwienia preparatów histologicznych.

12. Budowa, funkcje, rodzaje i występowanie tkanki nabłonkowej. Analiza różnych rodzajów nabłonków w mikroskopie świetlnym, sporządzanie rysunków mikroskopowych oglądanych tkanek.

13. Budowa, funkcje, rodzaje i występowanie tkanki łącznej i tłuszczowej. Analiza różnych rodzajów tkanki łącznej i tłuszczowej w mikroskopie świetlnym, sporządzanie rysunków mikroskopowych oglądanych tkanek.

14. Budowa, funkcje, rodzaje i występowanie tkanki chrzęstnej i kostnej w mikroskopie świetlnym, sporządzanie rysunków mikroskopowych oglądanych tkanek.

15. Budowa, funkcje, rodzaje i występowanie tkanki mięśniowej i nerwowej w mikroskopie świetlnym, sporządzanie rysunków mikroskopowych oglądanych tkanek.

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie zadań i doświadczeń zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 10:30, sala 2083
Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Magdalena Czerniecka 12/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:45, sala 2083
Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Magdalena Czerniecka 11/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:45, sala 2083
Magdalena Czerniecka, Elżbieta Bonda-Ostaszewska 11/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:00 - 13:15, sala 2083
Magdalena Czerniecka, Elżbieta Bonda-Ostaszewska 11/ szczegóły
5 każdy wtorek, 10:45 - 13:00, sala 2083
Magdalena Czerniecka, Elżbieta Bonda-Ostaszewska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.