Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 0200-OS1-1JOB1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Język angielski

Literatura podstawowa:

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie stron internetowych i kanałów naukowych/edukacyjnych

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiały ogólne)

Longman English Grammar Practice L.G. Alexnder (Longman, 1990)

New Oxford English Grammar Course M. Swan,

C. Walter (Oxford UP, 2011)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Grammar Lessons, M.Dean (Oxford UP, 1993)

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Język rosyjski

Literatura podstawowa:

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Ерилин А., Экология и автомобиль, [online: http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/02/29/ekologiya-i-avtomobil].

Шмелёва Е. В., Геоэкология. Учебное пособие, [online: http://scout-kg.narod.ru/library/geoekologiia.html].

Григорьев А. И., Окружающая среда и здоровье, [online: http://www.ras.ru/sciformed/].

Гришаева Ю. М., Экологическая культура и ее формирование в информационном обществе: социальные аспекты проблемы, [online].

Миллер Л. В., Политова Л. В., Жили-были, Warszawa 2013.

Stiepanowa N., Chrzanowska M., Wzory wypracowań wraz z tłumaczeniami. Język rosyjski, Warszawa 2004.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne 3, Poznań 2004.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Makarewicz H., Paszport maturzysty. Język rosyjski, Warszawa 2005.

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Вот и мы 3, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Język angielski

Potrafi przygotować większość prac pisemnych typowych dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. autoprezentacje, prezentacje, krótkie referaty). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk biologicznych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2.

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (np. literatura naukowa i popularnonaukowa), związanych z dziedziną nauk biologicznych, posiłkując się terminologią specjalistyczną na poziomie B2.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: egzamin (pisemny i ustny) po IV semestrze; zaliczenie pisemne po każdym semestrze; testy kontrolne; esej; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Język rosyjski

Charakteryzuje wzajemne oddziaływania organizmów na środowisko

Wyjaśnia zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej i osobniczej.

Korzysta z informacji źródłowych w języku obcym.

Przygotowuje udokumentowane opracowanie problemów z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej w języku obcym.

Przygotowuje ustne wystąpienia dotyczące zagadnień ochrony środowiska w języku obcym.

Współpracuje w zespołach kilkuosobowych.

Posługuje się specjalistycznym językiem obcym w zakresie ochrony środowiska.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Język angielski

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po I, II, III i IV semestrze, egzamin ustny i pisemny po IV semestrze.

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność; zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i semestralnych. Zdanie egzaminu końcowego.

Język rosyjski

Zaliczenie na ocenę po I, II, III i IV semestrze. Egzamin ustny i pisemny po IV semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Do egzaminu podchodzi student, który uprzednio otrzymał pozytywne oceny z zaliczenia. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odrabiania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Język angielski

Tematyka ogólna:

1. Przedstawianie się: rodzina, ukończona szkoła, zainteresowania;

powody i oczekiwania dotyczące nauki języka obcego.

2. Studia: moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe; organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia; wynajmowanie mieszkania.

3. Praca: stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę; rozmowa kwalifikacyjna; przebieg kariery.

4. Media i środki komunikacji: prasa, radio, telewizja, Internet, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie; telefonowanie.

5. Problemy współczesnego świata (problemy społeczne, katastrofy naturalne), sposoby ich rozwiązywania, przeciwdziałanie.

6. Pisanie: CV, list motywacyjny, e-mail do przyjaciela,

list nieformalny (np. zaproszenie, odpowiedź na zaproszenie), list formalny (np. list reklamacyjny).

Zagadnienia specjalistyczne:

1.Podstawowe słownictwo związane z chemią, procesami chemicznymi,

2. Laboratorium – podstawowy sprzęt i metody pracy laboratoryjnej.

3.Nazwy pierwiastków, związków chemicznych

4.Srodowisko naturalne: podstawowe słownictwo związane z ochroną środowiska

5. Graficzne środki przekazu informacji naukowej (tabele, wykresy, symbole, pierwiastki, związki).

6.Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

7.Wybrane zagadnienia z dziedziny ochrony przyrody:

Lokalne i globalne zmiany w środowisku : zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby; efekt cieplarniany, dziura ozonowa; zanieczyszczenia w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka; klasyfikacja, rozprzestrzenianie, wpływ na środowisko i organizmy żywe, utylizacja.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt; wybrane zagadnienia, np. eksperymenty na zwierzętach, żywność modyfikowana genetycznie.

Język rosyjski

1. Внешность записана в генах (Wygląd zewnętrzny zapisany w genach). Słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego. Odzież. Wpływ genów na wygląd zewnętrzny.

2. Экологическая этика (Etyka ekologiczna). Słownictwo dotyczące cech charakteru, uczuć i emocji. Stosunek człowieka do przyrody.

3. Связи организмов в экосистемах (Więzi organizmów w ekosystemach). Słownictwo związane z procesami zachodzącymi w ekosystemach.

4. Увлечения Дарвина (Zainteresowania Darwina). Czas wolny: kino, sport, teatr, programy telewizyjne. Zainteresowania znanych uczonych.

5. Профессия эколога (Zawód - ekolog). Zawody i stanowiska. CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna. Obowiązki i prawa pracowników. Zadania i umiejętności ekologa.

6. Эксперимент (Eksperyment). Słownictwo dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Nazwy przyrządów potrzebnych do pomiaru zanieczyszczenia.

7. Правила в природе (Reguły w przyrodzie). Słownictwo związane z regułami rządzącymi w przyrodzie.

8. Земля – наша планета (Ziemia – nasza planeta). Słownictwo dotyczące segregacji śmieci. Zachowania proekologiczne.

9. Экологическая культура (Kultura ekologiczna). Słownictwo związane z wykształceniem świadomości ekologicznej. Programy rządowe propagujące ekologię.

10. Глобальное изменение климата (Globalne zmiany klimatu). Słownictwo specjalistyczne dotyczące efektu cieplarnianego.

11. Загрязнение а здоровье (Zanieczyszczenie a zdrowie). Terminologia specjalistyczna związana z zanieczyszczeniem środowiska i jego wpływem na zdrowie człowieka.

12. Тепловые двигатели (Silnik cieplny). Słownictwo związane z emisją spalin.

13. Охрана окружающей среды (Ochrona środowiska naturalnego). Słownictwo związane z ochroną powietrza, gleb, wód. Tereny zielone, zadrzewianie.

14. Природа (Przyroda). Słownictwo związane z zagrożeniami środowiska naturalnego, klimatem, krajobrazem.

Metody dydaktyczne:

Język angielski

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie na oceny pozytywne wszystkich testów, zaliczenie pracy pisemnej oraz prezentacji ustnej, zaliczenie części e-learningowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich semestrów.

Język rosyjski

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kuzia 13/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Gocha Kvantaliani 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.