Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński cz. 2 0500-HS1-1LAC2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium. Język łaciński dla studentów kierunków historycznych i filologicznych, Warszawa 2008

- Norajr Ter-Grigorian Disco linguam Latinam. Podręcznik języka łacińsego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009;

Literatura uzupełniająca:

- L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Białystok 2007

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko –polski, Warszawa 1974

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005

- J. Sondel , Słownik łacińsko - polski dla prawników i historyków, Kraków 1997

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko - łaciński, Warszawa 1994

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacinskiego, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

zna:

– podstawową terminologię łacińską z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które studiuje - ocena aktywności w trakcie zajęć

– struktury gramatyczne i słownictwo umożliwiające rozumienie tekstów autorów rzymskich i wybranych autorów nowożytnych piszących po łacinie - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium,

– sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz ich kontekst - ocena aktywności w trakcie zajęć

potrafi:

– rozpoznać formy morfologiczne i charakterystyczne dla łaciny konstrukcje składniowe oraz dokonać transformacji gramatycznych - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– dokonać samodzielnego przekładu na język polski łacińskiego tekstu, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego, oddając w przekładzie ogólny charakter i funkcję tłumaczonego tekstu - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– znaleźć właściwe polskie odpowiedniki leksykalne dla łacińskich wyrazów i struktur - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu kultury antycznej do sporządzenia przekładu - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego funkcjonujące jako terminy w różnych dziedzinach nauki oraz wyjaśnić etymologię wyrazów w językach nowożytnych, opierając się na leksyce łacińskiej - ocena aktywności w trakcie zajęć

–w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie - ocena aktywności w trakcie zajęć

potrafi:

– docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy - ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

-regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; pozostałe trzeba albo usprawiedliwić albo zaliczyć ustnie),

- napisanie testów cząstkowych i semestralnych na ocenę pozytywną,

-zaliczenie 20 sentencji łacińskich w semestrze drugim,

- wykazanie się umiejętnością poprawnego czytania,

- aktywność na zajęciach,

- praca własna studenta.

Zakres tematów:

1. Accusativus duplex.

2. Przymiotniki III deklinacji.

3. Przegląd zaimków wskazujących: ille, illa, illud; ipse, ipsa, ipsum; iste, ista, istud; hic, haec, hoc. Ablativus temporis.

4.Indicativus imperfecti activi czasowników I – IV koniugacji. Składnia nazw miast.

5. Indicativus futuri I activi czasowników I – IV koniugacji.

6. Czas teraźniejszy czasowników czterech koniugacji w stronie biernej.

7. Indicativus imperfecti et futuri I passivi. Ablativus auctoris et Ablativus rei efficientis.

8. Stopniowanie przymiotników: regularne, nieregularne i opisowe.

9. Ablativus comparationis et Genetivus partitivus.

10. Adverbia - tworzenie i stopniowanie przysłówków. Participium praesentis activi.

11. Deklinacja IV i V rzeczowników.

12. Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II activi.

13. Supinum. Participium perfecti passivi. Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II passivi.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:00 - 19:30, sala 121
Urszula Tylicka, Alina Pawłowska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.