Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia po 1945r. 0500-HS1-3HPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2005.

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.

A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

T. Judt, Powojnie, Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.

Historia powszechna, T. 16: Polska od 1939 do czasów obecnych, Warszawa 2008.

Historia powszechna, T. 19: Od II wojny światowej do wojny o niepodległość Wietnamu, Warszawa 2008.

Najnowsza historia świata 1945-1995, T.1-3, pod red. A. Patka i in., Kraków 2007.

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2007.

Wielka historia świata, T. 12: W. Rojek, Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, Kraków 2006.

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, T. 1-3, Warszawa 2003.

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę ogólną z zakresu historii najnowszej po 1945 roku, w której zdobywaniu za punkt wyjścia przyjąć należy ogólną wiedzę historyczną na poziomie 4 KRK.

Zna różne kierunki badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, genderhistory itp.

Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich.

Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej w zakresie historii po 1845 roku w ujęciu chronologicznym i tematycznym.

Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy.

Rozumie powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

Zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości.

Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej.

Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych.

Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych, oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania danej epoki historycznej.

Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji. Rozumie ich przydatność w badaniach historycznych.

Wie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów.

Wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Umiejętności

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

Potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, genderhistory itp.

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych.

Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie historyka. Streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane tą drogą informacje.

Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretuje je stosując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka.

Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych itp.

Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej.

Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych.

Określa i ocenia krytycznie stan swojej wiedzy i umiejętności fachowych.

Kompetencje społeczne:

Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

Docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny 1 pytanie z zakresu historii powszechnej i 1 pytanie z historii Polski

Zakres tematów:

1. Konsekwencje wojny, odbudowa ekonomiczna Zachodu

2. Geneza władzy komunistów w Polsce

3. Stabilizacja systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wsch.

4. Stalinizm jako system polityczny

5. Funkcjonowanie partii leninowskiej na przykładzie PZPR

6. Relacje państwo-Kościół w Polsce do 1956 r.

7. Kultura, propaganda, wychowanie w czasach stalinizmu

8. Dyktatury niekomunistyczne w powojennej Europie.

9. Chiny pod rządami Mao

10. Mniejszości narodowe w PRL

11. Przełom roku 1956 w Polsce

12. Wydarzenia 1956 na Węgrzech

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, analiza źródeł

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:00 - 14:30, sala 121
każda środa, 14:40 - 16:10, sala 121
Joanna Sadowska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.