Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie cz. 1 0500-HS1-3SL1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

2) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

3) E. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

4) H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

5) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

6) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

7) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

8) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

9) J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

10) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Warszawa 2016.

11) Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

12) Standardy pracy licencjackiej na kierunku historia – (Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB)

13) T. Buksiński, Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, Poznań 1982.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (w zakresie wiedzy seminarzysty):

1) K2A_W01: Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

2) K2A _W04: Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii Polski i powszechnej.

Efekty kształcenia (w zakresie umiejętności seminarzysty):

1) K2A _U01: Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

2) K2A _U03: Formułuje tematy badawcze; stosuje metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii.

Efekty kształcenia (w zakresie kompetencji seminarzysty):

1) K2A _K03: Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

2) K2A _K08: Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia:

1) monitorowanie aktywności badawczej

2) kontrola trybu przygotowywania i treści pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany za przygotowane części pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1) Technika pracy naukowo-badawczej (pozyskiwanie oraz opracowanie wiedzy historiograficznej i źródłowej)

2) Aparat krytyczny rozprawy naukowej (przypisy, bibliografia, indeksy, aneksy)

3) Sposoby rekonstrukcji procesu dziejowego (typologia historiografii)

4) Logika w konstruowaniu narracji historycznej

5) Narzędzia konstruowania narracji historycznej (generalizacje, teorie, metafory)

6) Ramy retoryczne narracji naukowej

7) Argumentacja indukcyjna w rozprawie licencjackiej

8) Argumentacja dedukcyjna w rozprawie licencjackiej

9) Merytoryczne opracowanie i prezentacja na forum seminarium poszczególnych tematów rozpraw licencjackich (przez ich autorów)

10) Etyka pracy naukowej, elementy ochrony własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

Typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć ze studiującymi, uwzględniający ich aktywność grupową oraz indywidualną (seminaryjną i poza seminaryjną) moderowaną przez prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Urwanowicz 6/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Cezary Kuklo 4/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Kosiński 5/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Pasko 2/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Jan Snopko 2/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Miodowski 2/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Poniat 1/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.