Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0800-SPO-8HBC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

2. B. Cytowska, B. Winczury, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków 2011.

3. A. Twardowski, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.

4. T. Serafin (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2005.

5. G. Kwaśniewska, Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, UMCS, Lublin 2007.

6. J. Kielin, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2009.

7. A. Mikler – Chwastek, Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.

8. A. Twardowski, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełno sprawnościami w środowisku rodzinnym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.

9. M. Klaczak, P. Majewicz (red.), Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. H. Olechnowicz, U źródeł rozwoju dziecka, Warszawa 1999.

2. G. Kwaśniewska, Wczesna interwencja – perspektywa interdyscyplinarna [w:] Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, UMCS, Lublin 2010.

3. J. Baran, T. Cierpiałowska, A. Mikruta (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno – wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.

4. J. Thompson, Specjalne potrzeby edukacyjne – wskazówki dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. A. Franczyk, K. Krajewska, Skarbiec nauczyciela – terapeuty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

6. E. M., Skorek (red.), Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Tom I, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

7. E. M., Skorek (red.), Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Tom II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

8. E. Waszkiewicz, Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych; J. Jastrząb, Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych dzieci dyslektycznych; J. Jastrząb Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

K_W05: ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju biologicznego, psychologicznego oraz społecznego dzieci od 0 do 6 roku życia.

K_W15: ma podstawową wiedzę na temat diagnozy oraz etapów planowania procesu wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

K_U01: potrafi dokonać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych. Dokonuje diagnozy różnych sfer rozwojowych małych dzieci.

K_U05:Posiada umiejętności oceny zaburzeń poszczególnych obszarów rozwoju dziecka, pozwalających na konstruowanie programów wspierania rozwoju dziecka, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazać kierunki dalszych badań.

K_K08: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z diagnozą i wspomaganiem rozwoju dziecka. Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania dzieci oraz wspomagania ich rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem przedmiotu będzie :

- prawidłowo skonstruowany przez studenta program wspierania rozwoju dziecka,

- ocena aktywności studenta na zajęciach,

- ocena pracy w zespole przy przygotowaniu projektu.

Zaliczeniem nieobecności będzie odpowiedź ustna lub referat na podany temat.

Ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu – 60%

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń:

1. Współpraca z rodzicami w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Wczesna interwencja terapeutyczna – stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia następujących obszarach:

- rozwój sprawności motorycznej i manualnej,

- rozwój spostrzegania wzrokowego,

- rozwój percepcji słuchowej,

- rozwój mowy,

- etapy rozwoju zabawy,

- rozwój zachowań społecznych i emocji,

- kształtowanie się dominacji stronnej.

3. Metody diagnozowania i sposoby ich wykorzystania w praktyce.

4. Konstruowanie programów wspierania rozwoju dziecka.

Metody dydaktyczne:

metody praktyczne, metody asymilacji wiedzy, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bilewicz 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.