Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe) 0700-PS5-2OPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2016 (wyd. 11).

3. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Warszawa 2018 (wyd. 5)

4. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2013 (wyd. 3).

5. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2012 (wyd. 3).

6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

7. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

8. Z. Radwański (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2008 (wyd. 2).

9. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017 (wyd. 14).

10. M. Safjan (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1, Warszawa 2012 (wyd. 2).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego – K_W03; sposób weryfikacji: egzamin ustny lub pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego-– K_W08; sposób weryfikacji; egzamin ustny lub pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – K_W10; sposób weryfikacji: egzamin ustny lub pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – K_U01; sposób weryfikacji: egzamin ustny lub pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa cywilnego - K_U03; sposób weryfikacji: egzamin ustny lub pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – K_K01; sposób weryfikacji: egzamin ustny lub pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Egzamin w pierwszym terminie pisemny lub ustny lub egzamin w formie zdalnej polegający na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard. Egzamin poprawkowy - praca pisemna na zadany temat (esej) przysłany poprzez USOSmail.

Zakres tematów:

1. Wiadomości wstępne (pojęcie, działy, zasady, źródła, normy i przepisy, klauzule ge-neralne, obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa cywilnego);

2. Prawo podmiotowe i przedmioty praw podmiotowych (pojęcie, rodzaje, nabycie i utrata, ochrona praw podmiotowych, nadużycie prawa; rzeczy i inne przedmioty praw podmiotowych, przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne, mienie i majątek);

3. Podmioty prawa cywilnego - osoby fizyczne (człowiek jako podmiot prawa cywilne-go, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, stan cywilny, miejsce za-mieszkania);

4. Podmioty prawa cywilnego - osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące oso-bami prawnymi (pojęcie, funkcje i rodzaje osób prawnych, normatywny typ regulacji, powstanie osoby prawnej, ustrój osoby prawnej, zdolność prawna i zdolność do czynności osób prawnych, ustanie osoby prawnej, jednostki organizacyjne wyposa-żone w zdolność prawną niebędące osobami prawnymi, odpowiedzialność subsy-diarna za zobowiązania);

5. Ochrona dóbr osobistych (pojęcie i katalog dób osobistych, prawa do dóbr osobi-stych, przesłanki i środki ochrony);

6. Konsumenci i przedsiębiorcy (definicje legalne, obrót powszechny i obrót profesjo-nalny, prawo ochrony konsumentów, prawo przedsiębiorców, firma jako oznaczenie przedsiębiorcy);

7. Czynności prawne. Wiadomości wstępne (stosunek cywilnoprawny, zdarzenie cy-wilnoprawne, pojęcie czynności prawnej i oświadczenie woli, rodzaje czynności prawnych);

8. Treść i forma czynności prawnych (swoboda kształtowania treści czynności praw-nych i jej granice, elementy treści czynności prawnej, warunek i termin, wykładnia oświadczenia woli, pojęcie i kryteria wyróżnienia rodzajów formy czynności praw-nej);

9. Zawarcie umowy (umowa i zasada swobody umów, porozumienia przedkontrakto-we, tryb ofertowy, negocjacje, aukcja i przetarg);

10. Wady oświadczenia woli (pojęcie i skutki, poszczególne wady);

11. Przyczyny i skutki wadliwości czynności prawnych (nieważność, wzruszalność, bez-skuteczność zawieszona, bezskuteczność względna czynności prawnej);

12. Przedstawicielstwo (pojęcie, rodzaje i instytucje podobne do przedstawicielstwa, przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura);

13. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite (pojęcie i funkcje dawności, przedmiot i skutek przedawnienia, bieg przedawnienia, pojęcie i rodzaje terminów zawitych).

14. Wiadomości wstępne (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym, podmiotowe prawa rzeczowe, typy i rodzaje praw rzeczowych, zasada numerus clausus, źródła prawa rzeczowego)

15. Prawo własności i stosunki własnościowe (znaczenie i kategorie własności, własność w Konstytucji RP, funkcje prawa własności, zróżnicowanie własności);

16. Treść i wykonywanie prawa własności (triada uprawnień właścicielskich, zakres prawa własności, prawo sąsiedzkie);

17. Nabycie i utrata własności (pierwotne i pochodne nabycie własności, przeniesienie własności w drodze umowy, nabycie własności na zlecenie, zasada nemo plus iuris a nabycie własności od nieuprawnionego, ograniczenia obrotu nieruchomościami, za-siedzenie i inne sposoby nabycia i utraty własności)

18. Własność lokali i współwłasność (konstrukcja normatywna odrębnej własności lokali, pojęcie i rodzaje współwłasności, zniesienie współwłasności);

19. Ochrona własności (roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne);

20. Posiadanie (pojęcie, rodzaje, nabycie i ochrona posiadania);

21. Użytkowanie wieczyste (konstrukcja prawna i funkcje, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości);

22. Ogólna problematyka praw rzeczowych ograniczonych (pojęcie, katalog, powstanie, zmiana treści i przeniesienie prawa rzeczowego ograniczonego, pierwszeństwo praw rzeczowych ograniczonych, ochrona i wygaśnięcie praw rzeczowych ograniczonych);

23. Użytkowanie i służebności jako ograniczone prawa rzeczowe;

24. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawa rzeczowe;

25. Zastaw i hipoteka jako ograniczone prawa rzeczowe;

26. Księgi wieczyste (pojęcie ksiąg wieczystych, inne rejestry publiczne, prawa ujawniane w księgach wieczystych, ustrój i wpisy do ksiąg wieczystych, domniemania związane z wpisem, pierwszeństwo praw wpisanych, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 313
Adam Doliwa 157/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.