Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe) 0700-PS5-2OPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2016 (wyd. 11).

3. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Warszawa 2018 (wyd. 5)

4. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2013 (wyd. 3).

5. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2012 (wyd. 3).

6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

7. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

8. Z. Radwański (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2008 (wyd. 2).

9. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017 (wyd. 14).

10. M. Safjan (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1, Warszawa 2012 (wyd. 2).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego – K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego-– K_W08; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – K_W10; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – K_U01; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa cywilnego - K_U03; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – K_K01; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02; sposób weryfikacji: ćwiczenia praktyczne, obserwacja ciągła na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę: zaliczenie ustne, pisemne w formie testu lub zaliczenie w formie zdalnej polegające na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard. Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia maksymalnie o jedną ocenę.

Zakres tematów:

1. Wiadomości wstępne;

2. Prawo podmiotowe i przedmioty praw podmiotowych (pojęcie, rodzaje, nabycie i utrata, ochrona praw podmiotowych, nadużycie prawa; rzeczy i inne przedmioty praw podmiotowych, przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne, mienie i majątek);

3. Podmioty prawa cywilnego - osoby fizyczne (człowiek jako podmiot prawa cywilnego, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, stan cywilny, miejsce zamieszkania);

4. Podmioty prawa cywilnego - osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi (pojęcie, funkcje i rodzaje osób prawnych, normatywny typ regulacji, powstanie osoby prawnej, ustrój osoby prawnej, zdolność prawna i zdolność do czynności osób prawnych, ustanie osoby prawnej, jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną niebędące osobami prawnymi, odpowiedzialność subsydiarna za zobowiązania);

5. Ochrona dóbr osobistych (pojęcie i katalog dób osobistych, prawa do dóbr osobistych, przesłanki i środki ochrony);

6. Konsumenci i przedsiębiorcy;

7. Czynności prawne. Wiadomości wstępne (stosunek cywilnoprawny, zdarzenie cywilnoprawne, pojęcie czynności prawnej i oświadczenie woli, rodzaje czynności prawnych);

8. Treść i forma czynności prawnych (swoboda kształtowania treści czynności prawnych i jej granice, elementy treści czynności prawnej, warunek i termin, wykładnia oświadczenia woli, pojęcie i kryteria wyróżnienia rodzajów formy czynności prawnej);

9. Zawarcie umowy (umowa i zasada swobody umów, tryb ofertowy, negocjacje, aukcja i przetarg);

10. Wady oświadczenia woli (pojęcie i skutki, poszczególne wady);

11. Przedstawicielstwo (pojęcie, rodzaje i instytucje podobne do przedstawicielstwa, przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura);

12. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite (pojęcie i funkcje dawności, przedmiot i skutek przedawnienia, bieg przedawnienia, pojęcie i rodzaje terminów zawitych).

13. Wiadomości wstępne (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym, podmiotowe prawa rzeczowe, typy i rodzaje praw rzeczowych, zasada numerus clausus, źródła prawa rzeczowego)

14. Prawo własności i stosunki własnościowe (znaczenie i kategorie własności, własność w Konstytucji RP, funkcje prawa własności, zróżnicowanie własności);

15. Treść i wykonywanie prawa własności (triada uprawnień właścicielskich, zakres prawa własności, prawo sąsiedzkie);

16. Nabycie i utrata własności (pierwotne i pochodne nabycie własności, przeniesienie własności w drodze umowy, zasada nemo plus iuris a nabycie własności od nieuprawnionego, ograniczenia obrotu nieruchomościami, zasiedzenie i inne sposoby nabycia i utraty własności)

17. Własność lokali i współwłasność (konstrukcja normatywna odrębnej własności lokali, pojęcie i rodzaje współwłasności, zniesienie współwłasności);

18. Ochrona własności (roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne);

19. Posiadanie (pojęcie, rodzaje, nabycie i ochrona posiadania);

20. Użytkowanie wieczyste (konstrukcja prawna i funkcje, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości);

21. Ogólna problematyka praw rzeczowych ograniczonych (pojęcie, katalog, powstanie, zmiana treści i przeniesienie prawa rzeczowego ograniczonego, pierwszeństwo praw rzeczowych ograniczonych, ochrona i wygaśnięcie praw rzeczowych ograniczonych);

22. Użytkowanie i służebności jako ograniczone prawa rzeczowe;

23. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawa rzeczowe;

24. Zastaw i hipoteka jako ograniczone prawa rzeczowe;

25. Księgi wieczyste (pojęcie ksiąg wieczystych, inne rejestry publiczne, prawa ujawniane w księgach wieczystych, ustrój i wpisy do ksiąg wieczystych, domniemania związane z wpisem, pierwszeństwo praw wpisanych, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, rozwiązywanie kazusów, praca w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 214
Joanna Huzarska 23/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 214
Joanna Huzarska 23/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 311
Joanna Huzarska 21/ szczegóły
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 311
Joanna Huzarska 22/ szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 214
Maciej Pannert 22/ szczegóły
6 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 214
Maciej Pannert 23/ szczegóły
7 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 214
Joanna Huzarska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.