Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne 0700-PS5-2PKA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

2. J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2018.

3. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019.

4. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

5. A. Zoll, W. Wróbel (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)., Warszawa 2017

6. M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.

7. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Komentarz do art. 1-116. Warszawa 2017.

8. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 1, Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2019.

9. M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2019.

10. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

11. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2018.

12. A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.

W związku z wprowadzeniem kształcenia zdalnego z powodu pandemii koronawirusa dodaje się następujące pozycje:

1. T. Bojarski, Uwagi o środkach związanych z okresem próby na tle nowelizacji kodeksu karnego, SEPiA 2016, nr 1, s. 4-16.

2. R. Kamiński, Charakterystyka wybranych instytucji probacyjnych w kontekście udziału organizacji pozarządowych w ich realizacji, BSP 2016, z. 21, s. 137-149.

3. M. Derlatka, Kara łączna a racjonalizacja karania, PiP 2015, s. 93 -101.

4. D. Kala, M. Klubińska, Kara łączna i wyrok łączny, Kraków 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

1. ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej, analiza literatury przedmiotu i orzeczeń,

2. zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej, analiza literatury przedmiotu i orzeczeń,

3. zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej, analiza literatury przedmiotu i orzeczeń,

4. ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - K_W11; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej, analiza literatury przedmiotu i orzeczeń,

Umiejętności, absolwent:

5. potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej, analiza stanów faktycznych - rozwiązywanie "mini" kazusów, analiza literatury przedmiotu i orzeczeń, ciągła obserwacja podczas zajęć, praca w grupach, realizacja zadań na platformie blackboard

6. umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa- K_U03; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej, analiza stanów faktycznych - rozwiązywanie "mini" kazusów, analiza literatury przedmiotu i orzeczeń, realizacja zadań na platformie blackboard

7. Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej, ciągła obserwacja podczas zajęć, realizacja zadań na platformie blackboard

Kompetencje społeczne, absolwent:

8. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02; sposób weryfikacji: ciągła obserwacja podczas zajęć, analiza stanów faktycznych - rozwiązywanie "mini" kazusów, praca w grupach, analiza literatury przedmiotu i orzeczeń,

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- praca podczas zajęć

- rozwiązywanie zadań na platformie blackboard

- dopuszczalna 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy odrobić na najbliższych konsultacjach po ustaniu przyczyny nieobecności

Ocena wystawiana na podstawie

średniej ocen z kolokwiów: 1 kolokwium pisemne (4 pytania opisowe), 2 kolokwium - zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie blackboard polegające na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Aktywność i praca podczas zajęć może wpłynąć na podwyższenie oceny maks. o 1 stopień.

zaliczenie grupa 2 -średnia z oceny za I semestr - kolokwium (4 pytania opisowe) oraz oceny II semestr zaliczenie pisemne lub ustne lub zaliczenie w formie zdalnej polegające na rozwiązaniu 4 minikazusów w czasie rzeczywistym na platformie blackboard. Aktywność w postaci prac etapowych może wpłynąć na podniesienie oceny o 1 stopień.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

I.

Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych.

Szczególne cechy i funkcje prawa karnego.

Źródła prawa karnego.

Wykładnia przepisów prawa karnego.

Zasady prawa karnego.

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego.

Zagadnienia kryminalizacji.

II.

Zasady obowiązywania ustawy karnej.

Miejsce popełnienia przestępstwa.

Czas popełnienia przestępstwa.

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą.

Immunitet.

III.

Czyn.

Społeczna szkodliwość czynu.

Przestępstwo.

Wina.

Zbrodnie i występki.

IV.

Ustawowe znamiona przestępstwa.

Podmiot przestępstwa (nieletni; młodociani; funkcjonariusz publiczny).

Przestępstwa powszechne i przestępstwa indywidualne.

Przedmiot ochrony (zamachu) przestępstwa.

Strona przedmiotowa (działanie i zaniechanie; reguły ostrożności; skutek, następstwo; związek przyczynowy; przestępstwo z narażenia).

Strona podmiotowa.

V.

Okoliczności wyłączające winę.

Typ przestępstw: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: art. 148 – 162 k.k.

VI.

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu art. 163 – 172 k.k.

VII.

Formy stadialne przestępstwa (przygotowanie; usiłowanie; dokonanie).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: art. 173 – 180 k.k.

VIII.

Formy zjawiskowe przestępstwa (podżeganie; pomocnictwo; odpowiedzialność podżegacza i pomocnika; sprawstwo i współsprawstwo; sprawstwo kierownicze i polecające).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wolności art. 189 – 193 k.k.

IX.

Realny zbieg przestępstw.

Zbieg przestępstw pozorny.

Ciąg przestępstw.

Przestępstwo trwałe.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności: art. 197 – 205 k.k.

X.

Zbieg przepisów ustawy.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej: art. 212 – 217 k.k., przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece: art. 206, 207,208 k.k.

XI.

Kary (system kar; kara grzywny; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności; kara 25 lat pozbawienia wolności; kara dożywotniego pozbawienia wolności).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego: art. 222, 223, 226, 228, 229, 231 k.k.

XII.

Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, art. 232-240, 244, 244a k.k.

XIII.

Wymiar kary.

Nadzwyczajne złagodzenie kary.

Zmiana kary orzeczonej.

Obostrzenie kary.

Zaniechanie ukarania sprawcy.

Typy przestępstwa: przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu art. 252, 258, 263 k.k.

XIV.

Instytucje probacyjne (warunkowe umorzenie postępowania; warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko mieniu: art. 278 – 295 k.k.

XV.

Recydywa.

Kara łączna.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: art. 296, 296b, 299 k.k.

XVI.

Środki zabezpieczające.

Ułaskawienie i amnestia.

Przedawnienie.

Zatarcie skazania.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi: art. 310 i 312 k.k.

Metody dydaktyczne:

Ciągła obserwacja podczas zajęć, analiza literatury przedmiotu i orzeczeń, analiza stanów faktycznych - rozwiązywanie "mini" kazusów, dyskusja, przygotowywanie prac pisemnych, praca w grupach, konsultacje, realizacja zadań na platformie blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 312
Ewelina Wojewoda, Piotr Mroczko 26/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 309
Paulina Pawluczuk-Bućko, Elżbieta Zatyka 29/ szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 311
Paulina Pawluczuk-Bućko, Ewelina Wojewoda 24/ szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 311
Ewelina Wojewoda 23/ szczegóły
5 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 312
Ewelina Wojewoda, Piotr Mroczko 25/ szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 311
Ewelina Wojewoda 24/ szczegóły
7 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 311
Paulina Pawluczuk-Bućko, Ewelina Wojewoda 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.