Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.

7. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

8. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

9. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

10. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008.

11. P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014.

12. G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych, K_W03, zaliczenie ćwiczeń w oparciu o wynik pracy pisemnej oraz inne czynniki wpływające na ocenę,

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa konstytucyjnego, procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian. K_W11, zaliczenie ćwiczeń w oparciu o wynik pracy pisemnej oraz inne czynniki wpływające na ocenę,

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi normami w dziedzinie prawa konstytucyjnego, K_U01, zaliczenie ćwiczeń w oparciu o wynik pracy pisemnej oraz inne czynniki wpływające na ocenę,

- umie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, w tym głównie z zakresu prawa konstytucyjnego, K_U03, zaliczenie ćwiczeń w oparciu o wynik pracy pisemnej oraz inne czynniki wpływające na ocenę,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie, K_U09 - zaliczenie ćwiczeń w oparciu o wynik pracy pisemnej oraz inne czynniki wpływające na ocenę,

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, K_K01, zaliczenie ćwiczeń w oparciu o wynik pracy pisemnej oraz inne czynniki wpływające na ocenę,

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, K_K06, zaliczenie ćwiczeń w oparciu o wynik pracy pisemnej oraz inne czynniki wpływające na ocenę.

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy uwzględniający liczbę punktów uzyskanych z pracy pisemnej i kolokwium ustnego, z zadań w e-learningu, aktywności na zajęciach oraz frekwencji

lub sprawdzian pisemny, zadania w e-learningu, ocena udziału w dyskusji, aktywność na zajęciach oraz ocena frekwencji (więcej niż dwie nieobecności wpływają negatywnie na ocenę)

lub oceny z dwóch sprawdzianów pisemnych (system oceny wg przyjętych kryteriów akademickich: ponad połowa punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna; 75% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra; 90% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra), punkty za aktywność (mogą podnieść ocenę końcową o pół stopnia), frekwencja (więcej niż dwie nieobecności wpływają negatywnie na ocenę), punkty uzyskane z zadań w e-learningu (więcej niż połowa punktów oznacza zaliczenie części e-learningowej)

lub sprawdziany pisemne, aktywność, wynik testów i zadań do kazusów w e-learningu (stanowią 1/3 wartości oceny końcowej), frekwencja (jedna nieobecność jest dopuszczalna).

Zakres tematów:

1) Pojęcie i rodzaje źródeł prawa konstytucyjnego (2 godz.).

2) Konstytucja, jej istota i cechy szczególne (2 godz.).

3) Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu, tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 1997 roku (3 godz.).

4) Podstawowe zasady ustrojowe - pojęcie i katalog (4 godz.).

5) Podstawowe prawa i wolności jednostki oraz środki i zakres ich ochrony (4 godz.).

6) Konstytucyjny system źródeł prawa (4 godz.).

7) Instytucje demokracji bezpośredniej - pojęcie, formy, instytucja referendum, inicjatywa ludowa (2 godz.).

8) Prawo wyborcze do parlamentu, status prawny posłów oraz senatorów (4 godz.).

9) Organy władzy ustawodawczej - organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania sejmu oraz Senatu, Zgromadzenie Narodowe (5 godz.).

10) Organy władzy wykonawczej - tryb wyboru, zakres kompetencji oraz odpowiedzialność Prezydenta RP, organizacja, funkcjonowanie, zakres zadań i odpowiedzialność Rady Ministrów (5 godz.).

11) Organy władzy sądowniczej - struktura i zadania sądów, zasady organizacji oraz funkcje Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu (4 godz.).

12) Konstytucyjne oraz ustawowe podstawy ustroju samorządu terytorialnego (3 godz.).

13) Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i telewizji (2 godz.).

14) Konstytucyjna regulacja finansów publicznych (2 godz.).

15) Konstytucyjna i ustawowa regulacja stanów nadzwyczajnych - stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej (2 godz.).

16) Prawnoustrojowa problematyka miejsca Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (2 godz.).

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, wypowiedzi studentów na zadany temat, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, testy i zadania lub kazusy w e-learningu, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 311
każdy piątek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 214
Andrzej Jackiewicz 24/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 214
Lech Jamróz 23/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 213
każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Artur Olechno 22/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
każda środa, 11:30 - 13:00, sala 310
Kamila Bezubik 21/ szczegóły
5 każdy czwartek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
każda środa, 13:15 - 14:45, sala 309
Kamila Bezubik 22/ szczegóły
6 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 309
każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Kamila Bezubik 22/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
każdy wtorek, 15:45 - 17:15, sala 120
Andrzej Jackiewicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.