Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.

7. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

8. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

9. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

10. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008.

11. P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014.

12. G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych, K_W03 - egzamin ustny,

ma pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa konstytucyjnego, procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian, K_W11 - egzamin ustny,

Umiejętności:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi normami w dziedzinie prawa konstytucyjnego, K_U01 - egzamin ustny,

umie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, w tym głównie z zakresu prawa konstytucyjnego, K_U03 - egzamin ustny,

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie, K_U09 - egzamin ustny,

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, K_K01 - egzamin ustny,

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, K_K06 - egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny - 3 pytania z zestawu pytań problemowych na egzamin, odpowiedzi opisowe, ocena końcowa z egzaminu uzależniona od zasobu wiedzy i formy odpowiedzi, w razie wątpliwości co do oceny pytania dodatkowe.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego, miejsce prawa konstytucyjnego w systemie źródeł prawa (3 godz.).

2. Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego: pojęcie i istota konstytucji , geneza konstytucji pisanej i jej ewolucja, treść konstytucji, forma konstytucji, nadrzędność konstytucji w systemie źródeł prawa (6 godz.).

3. Podstawowe zasady ustrojowe: pojęcie oraz katalog zasad podstawowych, zasada suwerenności Narodu, zasada reprezentacji politycznej, zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada podziału i równowagi władz, zasada pluralizmu politycznego, zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasady określające stosunek państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych (8 godz.).

4. Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki jednostki: geneza oraz pojęcie praw, wolności i obowiązków, zasady przewodnie statusu jednostki w Konstytucji RP, konstytucyjna systematyka praw i wolności, środki ochrony praw i wolności jednostki, podstawowe obowiązki człowieka i obywatela (8 godz.).

5. System organów państwowych: pojęcie i rodzaje organów państwowych, zasady określające strukturę organów państwowych, podstawowe systemy rządów, system organów państwowych w Konstytucji RP (5 godz.).

6. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej: pozycja ustrojowa, struktura i funkcjonowanie polskiego parlamentu, funkcje Sejmu i Senatu, postępowanie ustawodawcze, parlamentarna kontrola działalności Rady Ministrów (5 godz.).

7. Prezydent, Rada Ministrów i administracja rządowa: pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta RP, pozycja ustrojowa Rady Ministrów, powoływanie rządu i zmiany w jego składzie, skład oraz struktura wewnętrzna Rady Ministrów, tryb funkcjonowania rządu, odpowiedzialność premiera i ministrów, administracja rządowa oraz jej zadania (6 godz.).

8. Władza sądownicza: pojęcie władzy sądowniczej oraz wymiaru sprawiedliwości, konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania organów władzy sądowniczej, struktura sądów w RP, Krajowa Rada Sądownictwa (3 godz.).

9. Trybunał Konstytucyjny: geneza i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego, skład i organizacja wewnętrzna TK, funkcje oraz orzecznictwo TK (3 godz.).

10. Trybunał Stanu: istota odpowiedzialności konstytucyjnej, geneza i ewolucja Trybunału Stanu w Polsce, pozycja ustrojowa Trybunału Stanu, zakres odpowiedzialności konstytucyjnej (3 godz.).

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład prezentujący zasady oraz instytucje polskiego prawa konstytucyjnego (na szerokim tle porównawczym), konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 313
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 313
Stanisław Bożyk 154/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.