Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej 0700-PS5-2PWI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami; sposób weryfikacji: egzamin

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_U11- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi. sposób weryfikacji: egzamin

KOMPETENCJE SPOŁECZNIE, absolwent:

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach, egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań zamkniętych lub egzamin ustny w formie odpowiedzi na trzy pytania z listy zagadnień podawanej w czasie wykładów.

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

I. Pojęcie, źródła i zasady prawa autorskiego

II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego – pojęcie, otwarty katalog utworów, wymóg działalności twórczej i indywidualnego charakteru, okoliczności niemające znaczenia dla kwalifikacji wytworu jako utworu

III. Wyłączenia ustawowe spod ochrony prawa autorskiego

IV. Podmiot/podmioty prawa autorskiego – twórca utworu i inne podmioty praw autorskich

V. Prace dyplomowe studentów a prawo autorskie

V. Rodzaje utworów – utwory: zależne, współautorskie, połączone, zbiorowe i pracownicze

VI. Autorskie prawa osobiste – pojęcie, charakter i treść

VII. Plagiat w uczelniach wyższych oraz odpowiedzialność prawna z tytułu jego popełnienia. Zjawisko autoplagiatu

VIII. Autorskie prawa majątkowe – pojęcie, treść, czas ochrony, ograniczenia

IX. Dozwolony użytek publiczny

X. Prawo cytatu – zasady cytowania cudzej twórczości, zakres cytatu, memy internetowe

XI. Dozwolony użytek osobisty

XII. Umowy autorskoprawne – zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia, umowy przenoszące własność, umowy licencje, umowy wydawnicze, licencje open source i creative commons

XIII. Programy komputerowe jako przedmioty prawa autorskiego objęte regulacją szczególną – kwalifikacja prawna gier komputerowych w prawie autorskim

XIV. Utwory audiowizualne jako przedmioty prawa autorskiego objęte regulacją szczególną

XIV. Ochrona wizerunku – pojęcie wizerunku, zasady rozpowszechniania wizerunku, odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa do wizerunku

XV. Prawa pokrewne i ich ochrona – prawo do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań, prawo do pierwszego wydania, prawo do wydania naukowego i krytycznego

XVI. Prawo autorskie w Internecie – aktywność w Internecie a prawo autorskie, odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie prawa autorskiego w internecie

XVII. Sui generis chrona baz danych

XVIII. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich

Część II. Prawo własności przemysłowej

I. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

II. Pojęcie i źródła prawa własności przemysłowej

III. Ogólna charakterystyka ustawy – Prawo własności przemysłowej

IV. Zagadnienia wprowadzające do dóbr własności przemysłowej – znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, wzory użytkowe i topografie układów scalonych

V. Prawo znaków towarowych.

VI. Unijny znak towarowy

VII. Prawo patentowe.

VIII. Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku

IX. Prawo wzorów przemysłowych.

X. Wspólnotowy wzór przemysłowy

XI. Prawo oznaczeń geograficznych

XII. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej – obrót prawami własności przemysłowej, rodzaje licencji

XIII. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej -

XIV. Pełnomocnicy w sprawach z zakresu własności przemysłowej

XV. Cywilnoprawna ochrona praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konwersatorium, materiały pomocnicze, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 216
każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 216
Joanna Sieńczyło-Chlabicz 23/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 216
Justyna Konikowska-Kuczyńska, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Przemysław Alkowski 23/ szczegóły
3 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 9:30, sala 215
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 215
Joanna Huzarska, Magdalena Kropiwnicka 22/ szczegóły
4 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 216
Justyna Konikowska-Kuczyńska, Przemysław Alkowski, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Magdalena Kropiwnicka 22/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 215
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15, sala 215
Joanna Huzarska, Magdalena Kropiwnicka 21/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 215
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, sala 215
Joanna Huzarska, Magdalena Kropiwnicka 23/ szczegóły
7 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 216
Justyna Konikowska-Kuczyńska, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Przemysław Alkowski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.