Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej 0700-PS5-3PEU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2012;

M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna(instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009

J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

J. Barcz (red.) Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010,

J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, zwłaszcza w wymiarze wiążącym się z relacjami między prawem krajowym a prawem Unii Europejskiej (K_W07)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: kolokwium na zaliczenie

- student zna i rozumie terminologię właściwą systemowi prawa Unii Europejskiej (K_W08)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: kolokwium na zaliczenie

- student zna system prawa polskiego oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym (K_W09)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: kolokwium na zaliczenie

- student zna metody i narzędzia i techniki pozyskiwania danych (aktów prawnych, orzecznictwa, opracowań doktrynalnych) właściwych systemowi prawa Unii Europejskiej (K_W12)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: ocena samodzielnego odnajdywania poleconych aktów prawnych i orzecznictwa z użyciem baz komputerowych

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawa UE, wzajemne relacje między nimi oraz między nimi a normami prawa krajowego (K_U01)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: ocena przygotowania pisemnych pytań prejudycjalnych, względnie odpowiedzi na nie

- student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa Unii Europejskiej (K_U03)

Weryfikacja:

- ocena przygotowania (indywidualnie i w grupach) właściwych skarg sądowych, petycji do Parlamentu Europejskiego i skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa UE do rozstrzygania dylematów prawnych czy też spraw niejednoznacznych interpretacyjnie wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań określonych kwestii (K_U06)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: ocena rozwiązywania kazusów

Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K06)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: ocena przygotowania na zajęcia (samodzielnie lub grupowo) pogłębionych opracowań (w formie ustnej lub pisemnej) poświęconych wybranym zagadnieniom stanowiącym przedmiot ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwium pisemne. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwość zaliczenia ustnego. Do kolokwium dopuszcza się studentów posiadających odpowiednią liczbę obecności na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze, każdą kolejną należy uzupełnić w przeciągu 2 tygodni na konsultacjach. Na ocenę z ćwiczeń wpływ ma również przejawiana przez studenta aktywność, udział w pracach grupowych, przygotowanie do zajęć

Zakres tematów:

Ćwiczenia / Konwersatoria

Specyfika prawa Unii Europejskiej

- prawo unijne jako specyficzny porządek prawny

- zasada pierwszeństwa prawa UE

- problem pierwszeństwa prawa UE przed krajowymi normami prawa

konstytucyjnego

- zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego w prawie wewnętrznym

państw członkowskich

Źródła prawa Unii Europejskiej

(bezpośredni skutek wertykalny i horyzontalny poszczególnych źródeł, skutek

pośredni prawa unijnego)

- prawo pierwotne

- ogólne zasady prawa UE i prawa podstawowe

- umowy międzynarodowe

- prawo wtórne

Analiza podstawowych zasad prawa UE

- zasada solidarności

- zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za szkody

wyrządzone jednostkom naruszeniem prawa unijnego przez państwo

- zasady subsydiarności i proporcjonalności

- zasada jednolitości

- zasada równości

- zasada wzmocnionej współpracy

Instytucje i organy UE (podstawy prawne działalności, charakter prawny i skład, funkcje, metody i sposoby

realizacji funkcji)

- Rada Europejska

- Rada Unii Europejskiej

- Komisja Europejska

- Parlament Europejski

- Trybunał Obrachunkowy

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

- Sąd

- Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Procedury stanowienia prawa wspólnotowego

- procedury zawierania umów międzynarodowych

- procedury tworzenia prawa pochodnego (zwykła i specjalna procedura ustawodawcza)

Sądowa kontrola przestrzegania prawa UE

- skarga na naruszenie prawa UE przez państwo członkowskie

- skarga o stwierdzenie nieważności aktu UE

- skarga na zaniechanie działania prawotwórczego

- skarga odszkodowawcza

Pozasądowa kontrola przestrzegania prawa unijnego

- parlamentarne środki kontroli przestrzegania prawa UE

- skargi do Komisji Europejskiej

- skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Współpraca sądów krajowych i unijnych w drodze procedury zapytań

prejudycjalnych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- rozwiązywanie kazusów, przygotowywanie (indywidualne bądź grupowe) wypowiedzi ustnych i pisemnych, dyskusja, konsultacje

- metody właściwe dla formatu e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 15:30, sala 309
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Anna Doliwa-Klepacka 24/ szczegóły
2 każdy piątek, 15:45 - 18:00, sala 309
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Anna Doliwa-Klepacka 25/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 313
każda środa, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Paweł Zawadzki, Tomasz Dubowski 25/ szczegóły
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 313
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Tomasz Dubowski, Paweł Zawadzki 21/ szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 312
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Tomasz Dubowski 22/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 214
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Iwona Wrońska 21/ szczegóły
7 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 17:15, sala 313
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 17:30 - 19:45, sala 312
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Anna Doliwa-Klepacka 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.