Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa - dwa tygodnie 0700-PS5-4PRK
Praktyka (PRA) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 0
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Nie dotyczy.

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_U03, K_U08, K_K02, K_K03, K_K04

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych. Sposób weryfikacji - dziennik praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe). Sposób weryfikacji - dziennik praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

K_W07 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą. Sposób weryfikacji - dziennik praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa. Sposób weryfikacji - dziennik praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

K_U03 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa. Sposób weryfikacji - dziennik praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

K_U08 - posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów, prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł. Sposób weryfikacji - dziennik praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Sposób weryfikacji - dziennik praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Sposób weryfikacji - dziennik praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Sposób weryfikacji - dziennik praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki zawodowe zaliczane są przez opiekunów praktyk powołanych przez Dziekana Wydziału Prawa na podstawie dziennika praktyk przedłożonego przez studenta, umowy o pracę i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie studenta lub zaświadczenia o odbyciu praktyki w formie zdalnej.

Zakres tematów:

W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien zapoznać się z zasadami obiegu dokumentacji, wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów, zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji, uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka, zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka.

W ramach sfery merytorycznej student powinien zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę, zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku działania instytucji, poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności, podjąć próbę przygotowania projektów pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy, uczestniczyć, o ile jest to możliwe w rozprawach i innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

Metody dydaktyczne:

Praktyka zawodowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Wojewoda 40/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Michałowski 43/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Andruszkiewicz 57/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Bobrus-Nowińska 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.