Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo nowych technologii 0700-PS5-4PSPGJ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, Prawo nowych technologii : wybrane zagadnienia, Warszawa 2015

P. Podrecki, Prawo Internetu, Warszawa 2007

K. Sztobryn, Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. tomy 14A,14 B, 14C Warszawa 2017

A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Praca pisemna przygotowana na temat wskazany przez prowadzącego zajęcia.

Udział w dyskusji moderowanej oraz aktywność podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenia na podstawie aktywności wykazanej na zajęciach, odpowiedzi ustnej oraz ocen z prac przygotowywanych na tematy wyznaczone przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

1. Rodzaje chmur a prawo autorskie

1.1. SaaS

1.2. IaaS

1.3. PaaS

2. Kontrakty chmurowe - specyfika, różnice między wdrożeniem SaaS a on-premise

3. Chmura typu SaaS z perspektywy prawa autorskiego

4. Dane osobowe w chmurze

5. Chmura w świetle regulacji finansowych

6. Sztuczna inteligencja a problematyka twórczości w prawie autorskim

7. Sztuczna inteligencja a problem ustalenia twórcy wynalazku

8. Ochrona rezultatów sztucznej inteligencji na gruncie obowiązującego stanu prawnego

9. Wybrane projekty sztucznej inteligencji a prawo własności intelektualnej

9.1. Projekt CAM-Brain.

9.2. Projekt CYC (encyclopedia).

9.3. Projekt Soar.

9.4. Projekt HYDRA

10. Tworzenie indywidualnych dokumentów prawnych przy użyciu cyfrowego generatora

11. Cyberprzestępczość

11.1. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfikacji przez Polskę

11.2. Zagrożenia związane z prywatnością w Internecie

11.3. Kradzież tożsamości w Internecie

11;4. Typy przestępstw komputerowych

11.5. Cyberbezpieczeństwo – problemy prawno-karne, kryminologiczne i kryminalistyczne

11.6. Regulacje prawa Unii Europejskiej i akty prawa międzynarodowego

a cyberzagrożenia

12. Ochrona danych osobowych w sieci

12.1. Cyfrowe dane osobowe

12.2. Główne zagrożenia dla cyfrowych danych osobowych przetwarzanych online

12.3. Handel danymi osobowymi przetwarzanymi w sieci

12.4. Kontrola przetwarzania danych osobowych – zakres, formy, rodzaje kontroli, zbiory danych wyłączonych spod kontroli

12.5. Ochrona danych osobowych w serwisach społecznościowych

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną,analiza poglądów przedstawicieli doktryny i orzecznictwa sądowego, dyskusja moderowana.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:00, sala 315
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:45 - 19:00, sala 315
Magdalena Kropiwnicka 19/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.