Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza kryminalna 0700-KN1-3ANK
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Chlebowicz, J. Kamińska, Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych, Diffin, Warszawa 2015

2. W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2005

3. M. Kobylas, Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2014.

4. J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, C. H. Beck, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. D. L. Carter, J. G. Carter, Intelligence-Led Policing. Conceptual and Functional Considerations for Public Policy. Criminal Justice Policy Review 2009, nr 20(3).

1. Criminal Intelligence Manual for Analysts, UNODC, New York 2011

2. J. Ratcliffe, Intelligence-led policing. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice 2003, nr 248.

3. S. Czarnecki, Analiza kryminalna – narzędzie pracy Policji, Prokurator 2007, nr 1.

4. P. Chlebowicz, W. Filipkowski, Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, LEX, Warszawa 2011.

5. D. McDowell, Strategic Intelligence and Analysis, A Training Manual, Istana Enterprises, Cooma 1996

6. P. Chlebowicz, Węzłowe zagadnienia strategicznej analizy kryminalnej (w:) E. W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau (red.), Przestępczość w XXI wieku, Zapobieganie i zwalczanie, Problemy technologiczno-informatyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

7. J. Gołębiewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

8. M. Minkina, Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Bellona, Warszawa 2014.

9. T. Safjański, Działania operacyjne Europolu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z innymi naukami (w szczególności psychologią, socjologią, psychiatrią, statystyką, pedagogiką resocjalizacyjną, naukami penalnymi) – zaliczenie pisemne.

2. Ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania istotnych problemów społecznych, w tym przestępczości i patologii społecznych – zaliczenie pisemne.

Umiejętności:

3. Prawidłowo posługuje się, zarówno normami prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa konstytucyjnego, jak i regułami znanymi kryminalistyce, wiktymologii, socjologii w celu rozwiązania konkretnego zadania – zaliczenie pisemne, praca pisemna.

4. Ma umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym - praca pisemna.

Kompetencje społeczne:

5. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu – zaliczenie pisemne.

6. Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - zaliczenie pisemne, praca pisemna.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, burzy mózgów, dyskusji, pracy w grupach.

Ocena końcowa jest oceną średnią ważoną.

Składa się aktywność podczas zajęć (20%), ocena z pracy pisemnej dotyczącej zastosowania analizy w celu walki ze wskazanym przez prowadzącego rodzajem lub kategorią przestępczości, przygotowanej grupie 2- lub 3-osobowej (40%) oraz ocena z pisemnego egzaminu (trzy pytania opisowe o różnym stopniu trudności) - 40%.

Zakres tematów:

1. Geneza analizy kryminalnej na świcie i w Polsce

2. Zagadnienie cyklu analitycznego

3. Osoba analityka kryminalnego

4. Warsztat pracy analityka

5. Analiza danych masowych

6. Analiza sprawy

7. Analiza porównawcza spraw

8. Analiza grup przestępczych

9. Analiza profilu szczególnego

10. Analiza metod prowadzenia sprawy

11. Analiza przestępczości

12. Analiza profilu szczególnego sprawcy

13. Wybrane zagadnienia prawne

14. Wybrane zagadnienia instytucjonalne analizy kryminalnej w Polsce

Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 104
Milena Zajkowska, Wojciech Filipkowski, Marta Dzieniszewska 50/115 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.