Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.II 0700-BN1-2FE
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Latham - Koenig C.h., Oxenden C., English File, upper - intermediate, OUP, 2016.

Boyle Ch., Charsan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Literuatura uzupełniajaca:

Latham - Koenig Ch., Oxenden c., English File, intermediate, OUP, 2017

Sendur A.M, English for Safety, Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

Taylor J., Dooley J. Career Paths; Police, Express Publishing, 2011

de Chazal E., Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

Pitts L., 1,000 Conversation Questions, ECQ Publishing, 2016.

Taylor J., Zeter J., Command and Control, Express Publishing, 2011.

Filak M., Radej F., Sytuacje, Preston Publishing, 2019.

artykuły z czasopism:

The Times,

Zoom in on America. itp.

Artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców

www.un.org ( UN News), www.reuters.com ( Reuters), www.apnews.com

( Associated Press News), www.voanews,com ( Voice of America), www.bbc.co.uk ( BBC News), www.thenews.pl ( Radio Poland), www.thefirstnews.com ( The First News, PAP, Polska Agencja Prasowa) , www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan) British Council, linguahouse.com, onestepenglish.com ,itp.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W02 posiada podstawową wiedzę o regulacji prawnej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego oraz źródłach prawa

SIA_W02

SIA_W03

SIA_W05

SIA_W07

Umiejętności

K_U12 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego

SIA_U11

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

SIA_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role

SIA_K02

K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

SIA_K06

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

testy kontrolne, prace pisemne ( esej, wypracowanie), prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć, ocena efektów pracy zespołowej

zaliczeni pisemne po II semestrze oraz egzamin ( pisemny i ustny) po IV semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach ( dopuszczalna jest 1 nieobecność

w semestrze bez konieczności odpracowywania), ocenianie ciągłe

przygotowania do zajęć i aktywności, terminowe zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i prac pisemnych .

Przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej ( projekty indywidualne i grupowe).

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po II semestrze oraz egzaminem (forma pisemna) po IV semestrze

Zakres tematów:

- Studia, moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe, organizacja roku akademickiego.

- Praca - stanowiska pracy, staranie się o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, przebieg kariery, Pisanie CV, Listu motywacyjnego.

- Podróże, różne środki transportu, odprawa paszportowa i celna, podróż służbowa.

- Media i środki komunikacji. Bieżące wydarzenia w kraju i na świecie w odniesieniu od kwestii dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego/ narodowego/wewnętrznego/ oraz kwestii prawnych

- Problemy współczesnego świata ( problemy społeczne, katastrofy naturalne) oraz sposoby ich rozwiązywania.

- Doskonalenie umiejętności pisania listów formalnych ( np. reklamacji) , raportów, artykułów, esejów wyrażających opinię w oparciu o realizowane tematy ogólne i specjalistyczne.

Tematyka specjalistyczna w zakresie:

- Służby mundurowe

- Uzbrojenie

- Armia, misje pokojowe, działania wojenne

- Policja, sprzęt, przestępstwa, zawiadomienie o przestępstwie, dochodzenie

w miejscu przestępstwa, kierowanie ruchem drogowym.

- Straż Miejska.

- Straż Graniczna.

- Służba Więzienna.

- Straż Pożarna.

- BHP - prawo pracy, zagrożenia, wypadki w pracy , higiena pracy.

- Pierwsza pomoc.

- Zarządzanie kryzysowe.

- Wydarzenia masowe.

- Wywiad.

- Terroryzm.

- Bezpieczeństwo Internetu.

- Służby Dyplomatyczne.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych : mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 15:00 - 17:30, sala 307
co druga niedziela (nieparzyste), 17:30 - 18:15, sala e-learning
Julia Żylińska 20/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 120
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 120
Joanna Waluk 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.